Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

Tử Thần Phiêu Nguyệt - Chapter 30

[Cập nhật lúc: 22:00 21/09/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 1
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 2
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 3
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 4
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 5
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 6
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 7
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 8
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 9
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 10
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 11
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 12
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 13
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 14
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 15
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 16
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 17
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 18
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 19
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 20
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 21
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 22
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 23
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 24
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 25
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 26
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 27
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 28
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 29
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 30
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 31
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 32
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 33
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 34
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 35
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 36
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 37
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 38
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 39
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 40
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 41
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 42
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 43
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 44
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 45
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 46
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 47
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 48
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 49
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 50
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 51
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 52
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 53
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 54
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 55
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 56
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 57
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 58
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 59
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 60
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 61
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 62
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 63
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 64
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 65
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 66
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 67
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 68
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 69
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 70
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 71
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 72
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 73
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 74
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 75
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 76
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 77
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 78
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 79
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 80
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 81
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 82
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 83
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 84
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 85
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 86
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 87
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 88
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 89
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 90
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 91
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 92
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 93
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 94
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 95
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 96
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 97
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 98
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 99
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 100
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 101
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 102
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 103
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 104
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 105
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 106
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 107
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 108
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 109
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 110
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 111
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 112
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 113
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 114
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 115
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 116
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 117
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 118
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 119
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 120
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 121
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 122
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 123
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 124
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 125
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 126
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 127
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 128
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 129
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 130
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 131
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 132
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 133
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 134
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 135
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 136
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 137
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 30 - Trang 138
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Gno Xio
Gno Xio Cấp 4
Đ.m nhìn ngon thế nhỉ emo
Minh
Minh Cấp 4
Bye bố nuốt hết trôi rùi nhìn main như con súc vật gay lọ emo
Pham Son
Pham Son Cấp 4
Thế là nó ăn rắn tận 7 năm
Vubakan
Vubakan Cấp 4
Nhìn thg main cứ nưng nứng thế nào ấy
Kẹc
Kẹc Cấp 5
Đm nhẩy đâu dc bộ quần áo nhìn như con đàm vĩnh hưng vậyemo
Khanh Ngô
Khanh Ngô Cấp 4
Đây là main nam hay main nữ 😂😂
Haha
Haha Cấp 3
Khanh NgôLà nam nha, nhưng mà sau khi time skip thì mik thấy nam9 có số đo 3 vòng siêu hoàn hảo :))
bleach Cuong
bleach Cuong Cấp 4
Nhìn như con bóng đẽo thay đc bộ quần áo à đ.m thằng tác giả
Dạng hàng đọc truyện
Dạng hàng đọc truyện Cấp 4
bleach CuongCó bộ của mấy đứa trong lầu xanh cho thì mặc thôi chứ ai rảnh đâu mà mua :))
bleach Cuong
bleach Cuong Cấp 4
Dạng hàng đọc truyệnDo tác giả nó thích hay k chứ liên quan gì đến việc mua quần áo của thằng main nó quyết định đc việc này đẽo đâu
TTB ma tu
TTB ma tu Cấp 4
bleach Cuonglúc đầu main ngầu bao nhiêu sau time skip main bê đê bấy nhiêuemo
Kun Sanji
Kun Sanji Cấp 4
Đm thông cảm. Quần áo lấy trong kĩ viện chỉ có thế
M Kimonzo
M Kimonzo Cấp 4
Rắn cx là loài lưỡng tính mà. ngoại hình của main t thấy hợp lí vclemo
Kirito Sama
Kirito Sama Cấp 5
M KimonzoCái này hợp lý này
Art Đơ
Art Đơ Cấp 3
M KimonzoLưỡng cư, lưỡng tính cái đầu cha mài à.
QwQ
QwQ Cấp 4
M Kimonzođúng đúng đúng
Lũ Quỹ Rừng Xanh
Lũ Quỹ Rừng Xanh Cấp 4
M KimonzoYah-tg chỉ mô tả na ná nhma ít nhất thì main vẫn có tâm hồn là một thằng con trai
Anh Cộng Sản
Anh Cộng Sản Cấp 4
M KimonzoNhưng nó là ng, rắn là bò sát mà?emo
Dạng hàng đọc truyện
Dạng hàng đọc truyện Cấp 4
Art ĐơRắn mà lưỡng cư méo j nhỏ méo đi học à
M Kimonzo
M Kimonzo Cấp 4
Art ĐơÊ theo tui biết có 1 số loài rắn thực hiện chức năng sinh sản của 2 giới tính cùng 1 lúc...này ko gọi lưỡng tính thì là jemo
Drkhose
Drkhose Cấp 4
Dạng hàng đọc truyệnE hèm xin ảnh vị đạo hữuemo
Ờ
Cấp 3
Art Đơemodì vậy pro, rắn nó là lưỡng tính :)) nó có 2 chức năng sinh sản đó ôg, phản bác người ta mà như vầy là tiêu r 3
Thuong Pham
Thuong Pham Cấp 4
Thay cho main cái bộ đồ khác hộ với để như nỳ nuốt ko trôi
Dạy chó làm người
Dạy chó làm người Cấp 4
Thuong PhamMày nói với ai thế bị não lâu chưa
TTBchúa tể bay acc
TTBchúa tể bay acc Cấp 4
Dạy chó làm ngườiemo như cái name
Vân Lộ lão tổ
Vân Lộ lão tổ Cấp 5
Dạy chó làm người"Khi mày dạy 1 con chó làm người, con chó sẽ coi mày là 1 con chó" trích Cheems triết học
Thuong Pham
Thuong Pham Cấp 4
Dạy chó làm ngườiỞ đây nó trộm truyện thì t chả nói thế à có phải web chính đéo đâu mà kêu tác giả nên t kêu trung trung thế thôi ko tự hiểu đc thì cút mẹ đi nhảy vô chửi người khác thể hiện cái đéo gì.
hi
hi Cấp 4
main này phải vào top độc lạ bình dương rồi
V Bang
V Bang Cấp 3
Tạo hình này khá hợp với gu thẩm mỹ của tôi
-_- Anh
-_- Anh Cấp 4
ae nói cho t bt "theo mắt nhìn" của bọn m thì đánh giá cho tao bt thk main vs thk đoàn chủ là trai hay gái?(nét mặt,trang phục ,tóc tai,cử chỉ,....)
Lê Dương
Lê Dương Cấp 4
-_- Anhtk main dáng và cử chỉ như con gái nhg cách nói thì như con trai :)))
Anh Nek
Anh Nek Cấp 4
-_- AnhHmm... Nhìn nhiều thì quen nên thấy ngoại hình main bình thường ko cảm thấy khó chịu như lúc ms thay đổi
Khang
Khang Cấp 4
Ở đây có ông nào biết name raw hay ln của nó ko
THTB
THTB Cấp 4
KhangMuốn đọc raw thỳ lên asurascan đến tầm mười giờ tối hoặc hơn thỳ ra truyện
Slaneesh
Slaneesh Cấp 4
KhangReaper of the drifting moon
Có chap 31 rồi đấy,nhìn cái ảnh nó múa mấy con phi dao ai ko biết tưởng nó là gái ko
Hắc Thủ Chi Chủ
Hắc Thủ Chi Chủ Cấp 3
Nhìn tạo hình của main chán vl