Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa - Chapter 73

[Cập nhật lúc: 21:20 16/09/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 1
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 2
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 3
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 4
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 5
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 6
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 7
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 8
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 9
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 10
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 11
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 12
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 13
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 14
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 15
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 16
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 17
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 18
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 19
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 20
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 21
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 22
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 23
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 24
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 25
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 26
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 27
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 28
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 29
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 30
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 31
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 32
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 33
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 34
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 35
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 36
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 37
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 38
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 39
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 40
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 41
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 42
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 43
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 44
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 45
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 46
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 47
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 48
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 49
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 50
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 51
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 52
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 53
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 54
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 55
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 56
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 57
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 58
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 59
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 60
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 61
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 62
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 63
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 64
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 65
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 66
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 67
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 68
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 69
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 70
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 71
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 72
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 73
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 74
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 75
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 76
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 77
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 78
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 79
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 80
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 81
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 82
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 83
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 84
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 85
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 86
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 87
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 88
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 89
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 90
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 91
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 92
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 93
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 94
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 95
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 96
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 97
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 98
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 99
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 100
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 101
Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa chap 73 - Trang 102
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Buồn vì k ra chap
Buồn vì k ra chap Cấp 4
10 điểm cho anh nhaemo
K oanf
K oanf Cấp 3
Anh níu kéo đc cj toi trong chap sau, tôi bái anh làm sư phụ=))emo
Hara Ruri
Hara Ruri Cấp 4
K oanfweo chơi lớn vậy emo
Annali Lucy
Annali Lucy Cấp 4
emo
MiuMiu
MiuMiu Cấp 4
có ai ko cho tôi xin vài truyện bỏ trốn vs nào:))))))
ngọc trai
ngọc trai Cấp 4
MiuMiuCó mấy bộ tui bt ko bt bà đọc chx,"tôi thuần phục bạo chúa rồi bỏ trốn"nè,"ko thể thoát khỏi người"nữa
N Quiin
N Quiin Cấp 4
Nu9 đi đến căn cứ bí mật để tham gia cuộc họp "hội cj e nu9 bỏ trốn "đấy emo
Bánh Bao Nhỏ Cutii
Bánh Bao Nhỏ Cutii Cấp 4
N Quiinchuẩn luôn haha emo
Sign - Edsel
Sign - Edsel Cấp 4
cầu khẩn xin link rawemo
Lục Thiên
Lục Thiên Cấp 4
toi nghĩ bả từ chức để bỏ trốn đấy =))))))))))))))
trò đấy zui mà ha
Masumi Narue
Masumi Narue Cấp 4
Đi lẹ đi anh ạ, để lâu tụi em chờ mỏi lưng mòn dép
Sát Muội
Sát Muội Cấp 4
emo
Mumu Bentory
Mumu Bentory Cấp 4
Ôi đệch sao ko chém đầu chết mẹ bọn kia đi 
Đã là mang danh bạo chúa mà ko lm đc j 
Phế...
emo
Vấn Thiên
Vấn Thiên Cấp 4
Mumu Bentorybạo chúa phà ke chỉ thế thôi, sẽ bạo chúa khi còn là nhân vật tiểu thuyết mà nữ9 đọc, cùng lắm lấn sang tí phần đầu sau khi nữ9 xuyên ko, phần còn lại chắc bạo dâm
Lin Lin
Lin Lin Cấp 3
Mumu BentoryĐúng vậy . Chê nha chê nha emo
Zu
Zu Cấp 4
Mumu BentoryMik thì nghĩ khác : nu8 đã đc công bố là hoàng hậu r trong khi đó na9 đã bị dính phải tin đồn là bạo chúa na9 nếu mà giết hoàng hậu nữa thì dân sẽ nghĩ là mik đang sống trong một đất nước của 1 tên sát nhân làm vua có những người sẽ rất quan tâm đến vấn đề này và cố gắng tẩy não người dân và người dân đã vùng dậy và giết chết na9 ( ý kiến riêng của mình)
Mộ Thanh
Mộ Thanh Cấp 5
Mumu BentoryNữ 9 ở đây,ổng dám giết hok-.-
lannhi
lannhi Cấp 4
Mumu Bentorynó vẫn bạo thôi chẳng qua là nu9 k cho
Selina Calliope
Selina Calliope Cấp 4
Mumu Bentorythì ở vs nu9 nhiều phải đc cảm hóa chớ emo
Nguyễn Thanh Loan
Nguyễn Thanh Loan Cấp 4
Hú hét ầm ĩ
Võ Umi Lục Lang
Võ Umi Lục Lang Cấp 4
Này thì chơi ngãi, quật sml mài chưa ẻo lả emo
Doryeong
Doryeong Cấp 4
Chuẩn bị đi rước vk về rùi
Nguyen Khang
Nguyen Khang Cấp 4
Thứ truyện thiếu nhất vx là nét vẽ vẫn cứng._.
Ai Rin
Ai Rin Cấp 4
Nguyen KhangTôi vẽ cũng đc 6-7 năm rồi thấy nét vầy cũng ổn chứ ạ. Này do nét riêng của tác giả thôi không phải nhày 1 ngày hai là đổi được. Chê thì chắc có mỗi quả lông mi là k ổn
Kì
Cấp 4
Nguyen Khangnhưng bù vào là cốt truyện đọc ko ngán và  mẫu phản diện điển hinh flm nổi bật nu9 :> tui thik điều này
Lee Yohann
Lee Yohann Cấp 4
Tuyệt vờiemo