Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

Seoul Tử Linh Sư - Chapter 31

[Cập nhật lúc: 07:45 15/01/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 1
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 2
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 3
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 4
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 5
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 6
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 7
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 8
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 9
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 10
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 11
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 12
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 13
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 14
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 15
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 16
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 17
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 18
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 19
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 20
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 21
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 22
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 23
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 24
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 25
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 26
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 27
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 28
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 29
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 30
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 31
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 32
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 33
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 34
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 35
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 36
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 37
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 38
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 39
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 40
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 41
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 42
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 43
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 44
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 45
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 46
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 47
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 48
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 49
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 50
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 51
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 52
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 53
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 54
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 55
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 56
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 57
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 58
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 59
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 60
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 61
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 62
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 63
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 64
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 65
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 66
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 67
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 68
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 69
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 70
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 71
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 72
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 73
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 74
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 75
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 76
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 77
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 78
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 79
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 80
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 81
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 82
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 83
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 84
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 85
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 86
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 87
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 88
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 89
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 90
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 91
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 92
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 93
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 94
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 95
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 96
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 97
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 98
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 99
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 100
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 101
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 102
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 103
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 104
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 105
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 106
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 107
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 108
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 109
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 110
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 111
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 112
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 113
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 114
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 115
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 116
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 117
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 118
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 119
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 120
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 121
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 122
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 123
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 124
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 125
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 126
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 127
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 128
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 129
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 130
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 131
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 132
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 133
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 134
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 135
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 136
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 137
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 138
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 139
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 140
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 141
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 142
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 143
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 144
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 145
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 146
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 147
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 148
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 149
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 150
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 151
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 152
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 153
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 154
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 155
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 156
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 157
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 158
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 159
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 160
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 161
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 162
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 163
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 164
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 165
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 166
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 167
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 168
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 169
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 170
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 171
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 172
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 173
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 174
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 175
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 176
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 177
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 178
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 179
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 180
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 181
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 182
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 183
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 184
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 185
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 186
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 187
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 188
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 189
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 190
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 191
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 192
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 193
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 194
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 195
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 196
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 197
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 198
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 199
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 200
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 201
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 202
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 203
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 204
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 205
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 206
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 207
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 208
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 209
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 210
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 211
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 212
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 213
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 214
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 215
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 216
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 217
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 218
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 219
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 220
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 221
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 222
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 223
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 224
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 225
Seoul Tử Linh Sư chap 31 - Trang 226
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Hải
Hải Cấp 4
cay thế nhể
FBI
FBI Cấp 5
Con mẹ ló tụi này đọc chap đéo dùng não hay j à ?? Main nó chức nghiệp tử linh sư chỗ nào có xác chết thì nó mới triệu hồi tụi undead dc còn chỗ này có con nào éo đâu ừ thì sẽ có vài đứa nói chức nghiệp chiến binh làm j thì lúc trc nó chỉ chơi mỗi tử linh sư có chơi chiến binh éo đâu mà main chủ yếu up skill tử linh sư là chủ yếu
Trùm Spoiler
Trùm Spoiler Cấp 5
Main não bé, đã thế còn ko biết giữ cái đầu lạnh, 20 năm của thằng main và kết quả là đây ừ?
Demon Morey_Dono_San
Demon Morey_Dono_San Cấp 4
Đcm giết cl đấy đi. Đm khuôn mặt tuyệt đẹp của main =( trời ơi, đau lòng quá
Văn Phong
Văn Phong Cấp 5
Không giết con đuỹ này 
Là phiền phức kéo tới emo
Quân Hạo
Quân Hạo Cấp 3
Giết chết con lũy nhồn này đi thấy lúc đầu bít đó kỉu lũy tró rùi
Hi ae
Hi ae Cấp 3
Main kiểu như không biết vận dụng các kĩ năng ấy. Con tóc đỏ nó dùng kĩ năng còn tốt hơn main
Ngá
Ngá Cấp 4
Hi aetất nhiên rồi bạn, main là triệu hồi sư chứ đâu phải là chiến binh đâu nên việc sử dụng mấy kĩ năng này main ko quen lắm, toàn chơi triệu hồi thì mấy chiêu kiếm này k tốt rồi
Béo yêu hoà bình
Béo yêu hoà bình Cấp 4
Hi aeThì nó là triệu hồ sư chứ có phải chiến binh đâu, về trái đất tự nhiên bị nerf với đổi nghề thì sao quen được với cái nghề triệu hồi đã vào sinh ra tử với main?
Tần Thủy Hoàng
Tần Thủy Hoàng Cấp 4
Nhìn tạo hình main ở chap 1 đẹp bao nhiêu thì mấy chap sau cứ thấy xấu dần tới chap mới thì cắt tóc xong nhìn như mấy hằn phản diện trẩu trẩuemo
Phan văn Thôi
Phan văn Thôi Cấp 4
Main thấy hơi bị ngu
Hoàng có nịt
Hoàng có nịt Cấp 4
Tóc hơi ngu
Hesris YP
Hesris YP Cấp 4
Main có skill tốc độ mà bộ bị tẩn đến lú r à
. Cấp [Max]
. Cấp [Max] Cấp 5
Main yếu vl
Huyết Khanh
Huyết Khanh Cấp 4
Idol,lv đỉnh z
Nguyá»…n Linh
Nguyá»…n Linh Cấp 3
Ảo vcl đầu tiên thì con nhỉ đó bảo không tự tin để qua cái hầm ngục 6 sao . Bao giờ main đánh qua đc nhưng lại bị con nhỏ đó dập sml :v
Tiểu Tiện Nhân
Tiểu Tiện Nhân Cấp 5
Nguyá»…n Linhcon đó là kiểu solo còn main là kiểu solo nhug kiểu hội đồng nên khi bị cận chiến hơi thọt
Zero (Hiệp Hội Tẩy Chay NTR)
Zero (Hiệp Hội Tẩy Chay NTR) Cấp 3
Kata vs garen chiến nhau căng thặt
hjg
hjg Cấp 3
hay:)
Your Kawaii Imouto 😊
Your Kawaii Imouto 😊 Cấp 1
Fio vs Gà réng :))