Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 1
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 2
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 3
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 4
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 5
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 6
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 7
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 8
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 9
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 10
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 11
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 12
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 13
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 14
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 15
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 16
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 17
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 18
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 19
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 20
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 21
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 22
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 23
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 24
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 25
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 26
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 27
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 28
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 29
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 30
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 31
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 32
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 33
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 34
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 35
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 36
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 37
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 38
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 39
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 40
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 41
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 42
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 43
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 44
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 45
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 46
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 47
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 48
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 49
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 50
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 51
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 52
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 53
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 54
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 55
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 56
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 57
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 58
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 59
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 60
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 61
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 62
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 63
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 64
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 65
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 66
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 67
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 68
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 69
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 70
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 71
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 72
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 73
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 74
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 75
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 76
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 77
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 78
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 79
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 80
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 81
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 82
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 83
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 84
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 85
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 86
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 87
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 88
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 89
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 90
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 91
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 92
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 93
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 94
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 95
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 96
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 97
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 98
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 99
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 100
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 101
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 102
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 103
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 104
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 105
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 106
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 107
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 108
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 109
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 110
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 111
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 112
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 113
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 114
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 115
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 116
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 117
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 118
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 119
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 120
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 121
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 122
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 123
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 124
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 125
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 126
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 127
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 128
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 129
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 130
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 131
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 132
Quý Tộc Lười Biếng Trở Thành Thiên Tài chap 27 - Trang 133
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
K
K Cấp 4
Tính lười bộc phát
Tán tu
Tán tu Cấp 5
Tự dưng nhớ đến bộ gì đó của hàn main cũng đấm quái cả nghìn đến trăm nghìn năm 1 map xong thành vì sao quay về trái đất
H
H Cấp 4
Tán tuTên j v.....
Lolicon
Lolicon Cấp 4
HNgười Chơi Trở Về Từ Địa Ngục
pham viet
pham viet Cấp 4
Thằng main này cảm giác kiểu gì ý
Vuong Jay
Vuong Jay Cấp 4
Hiện Thân Bất Bại của Sự Rèn Luyện
Cổ Nguyệt Phương Nguyên
Cổ Nguyệt Phương Nguyên Cấp 1
Ông đó là th main kiếp trước emo
H Đế
H Đế Cấp 1
Sắp kt nữa rồi . Cố gắng: dẹp :v điểm 2, bye điểm 3 :; xa điểm 4 ;g , trốn điểm 5 :hugging_face:, căm thù điểm 6 🤤, luyến tiếc j điểm 7 :innocent:, nhảy qua điểm 8 :3 , bám chắc điểm 9 ;-d , vịn lấy điểm 10. ;f;f

-Nếu không gửi tin này cho 30 người khác thì bạn sẽ thi rớt học kì I
XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN
MÌNH BỊ ÉP NHA😟
hạ Cậu vàng làng
hạ Cậu vàng làng Cấp 1
Sắp kt nữa rồi . Cố gắng: dẹp :v điểm 2, bye điểm 3 :; xa điểm 4 ;g , trốn điểm 5 :hugging_face:, căm thù điểm 6 🤤, luyến tiếc j điểm 7 :innocent:, nhảy qua điểm 8 :3 , bám chắc điểm 9 ;-d , vịn lấy điểm 10. ;f;f

-Nếu không gửi tin này cho 30 người khác thì bạn sẽ thi rớt học kì I
XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN
MÌNH BỊ ÉP NHA😟
Anhiuem Gaeul
Anhiuem Gaeul Cấp 1
Bọn não lồn, spam con đĩ mẹ tụi mày
Đm tao gửi lại cho mày đấy, làm gì được nhau :))
Đm tao gửi lại cho mày đấy, làm gì được nhau :)) Cấp 1
Sắp kt nữa rồi . Cố gắng: dẹp :v điểm 2, bye điểm 3 :; xa điểm 4 ;g , trốn điểm 5 :hugging_face:, căm thù điểm 6 🤤, luyến tiếc j điểm 7 :innocent:, nhảy qua điểm 8 :3 , bám chắc điểm 9 ;-d , vịn lấy điểm 10. ;f;f

-Nếu không gửi tin này cho 30 người khác thì bạn sẽ thi rớt học kì I
XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN
MÌNH BỊ ÉP NHA😟
Bị trộm tên rồi
Bị trộm tên rồi Cấp 1
nếu mày đang đọc cái cmt này của tao thì cái dở hơi bên trên sẽ mất tác dụng
Im Thia
Im Thia Cấp 1
It's time to infect someone else with covid
Chủ tiệm bún
Chủ tiệm bún Cấp 1
Và anh ấy tự kỉ cmn luôn =))
Long Nhật
Long Nhật Cấp 1
Đây là chap bao nhiêu truyện chữ vậy ae
Nguyễn An
Nguyễn An Cấp 1
V ông già trong mơ chính là main bây giờ ?
B Bruh
B Bruh Cấp 1
chắc là main nhưng là main khi chăm chỉ nhưng nghèo
ảo tưởng siêu sực mạnh
ảo tưởng siêu sực mạnh Cấp 1
vl sao giống bằng thời gian bên ngoài vậy lỡ dậy cái mất mẹ 1 năm =))
‍ ‍
‍ ‍ Cấp 1
Mất 5 năm nha
Bad Sorrow
Bad Sorrow Cấp 1
thằng này gục rồi  à tương nó như 1 thánh nào đó tu kiếm  cả vài triệu năm chứ emo
Einstein
Einstein Cấp 1
Buff kiểu manga thì lại ảo quáemo
‍ ‍
‍ ‍ Cấp 1
Thời gian bên ngoài vẫn trôi bth 1tr năm thì bên ngoài chết hết cmnr :v
B Bruh
B Bruh Cấp 1
trăm-nghìn năm thì 100% hoá điên luôn chứ khỏi nói cái 100 triệu năm như bộ kia,buff ảo quá rồi,với giả sử nó có không hoá điên đi thì tầm vài nghìn năm thì xã hội éo trở nên hiện đại à? nếu hiện đại thì sẽ có đủ thứ dịch bệnh và main sẽ ngủm bởi corona
‍ ‍
‍ ‍ Cấp 1
Spoiler:Main ở đây 5 năm và thời gian vẫn trôi bình thường bên ngoài
. .
. . Cấp 1
Vãi thật á
I am Box
I am Box Cấp 1
Xàm l
‍ ‍
‍ ‍ Cấp 1
Thật đấy bọn nước ngoài nó spoil như thế mà
Nimo Leo
Nimo Leo Cấp 1
T nhớ đến cái bộ t có cái nút bấm 1 triệu năm gi gì đố
B Bruh
B Bruh Cấp 1
manga buff ảo lắm
1 Lời Nói Thông Não Cả Lũ Ngu
1 Lời Nói Thông Não Cả Lũ Ngu Cấp 1
và thế là nó lại vung kiếm thêm chục chap nữa à, thg tác giả có thể nào skip đoạn này nhanh hơn chút nữa ko chứ cứ như thế này khi nào mới học đc skill khác, định chém dọc cả đời à
duy minh
duy minh Cấp 1
cơ bản là nhất rồi chỉ là ko thấy các thế khác thôi đơn giản bên hàn và nhật chém dọc luyện cơ sở và thăng bằng nhanh nhất
1 Lời Nói Thông Não Cả Lũ Ngu
1 Lời Nói Thông Não Cả Lũ Ngu Cấp 1
biết là chém dọc tạo sự ổn định, tập trung lực lượng vào 1 đường kiếm tránh bị phân tán và giúp giữ thân bằng tốt nhưng nếu cứ như vậy hoài thì đến khi nào mới có thể tập đc skill khác và thg tg có vẻ skip từ từ lắm
Lý Thanh Hào
Lý Thanh Hào Cấp 1
Đôi khi chỉ những thứ đơn giản cũng khiến ng khác trở nên mạnh mẽ hơn mà. Từ từ thôi kiểu gì nữa cũng luyện skill khác ak
B Bruh
B Bruh Cấp 1
thấy bộ vua kiếm không? chém dọc chém ngang cân éo ngán ai luôn
1 Lời Nói Thông Não Cả Lũ Ngu
1 Lời Nói Thông Não Cả Lũ Ngu Cấp 1
Chém dọc chém ngang với điều kiện nó yếu hơn m chứ thử mấy thg mạnh hơn mà m ko biến chiêu được thì đánh kiểu j ??? Chém dọc chém ngang là m dồn lực vào lưỡi kiếm, nếu gặp thg có giáp dày thì đâm mới là tốt nhất vì nó taapj trung toàn lực ở đầu mũi kiếm hiểu chưa ??? Gặp thg khôn mà sức mạnh ngang bằng  nó né hết mấy đòn chém dọc chém ngang vì cơ bản nó quá dễ đoán chả có biến hoá méo j cả, đâu phải tự nhiên đánh nhau nó cần thêm phản ứng nhanh nhạy và thích nghi với tình huống đâu ??
Tamamo no-Mae
Tamamo no-Mae Cấp 1
Lucid dream. Ai từng sốt mê sảng chắc gặp cái nhà tù thời gian này rồi
Minh Tự
Minh Tự Cấp 1
bi roi ne ao ma canada that
Emily_ Shirley
Emily_ Shirley Cấp 1
Oi trời ơi, thế là bn giống mik ròi. Hôm nào bị sốt cx mơ về giấc mơ đấy, mà bao h bắt đầu giấc mơ cx là trạng thái đang ôn thi hay ngồi vào bàn học.
Emily_ Shirley
Emily_ Shirley Cấp 1
Ns thật có lúc mơ nhưng lm chủ đc giấc mơ, thấy crush đang hôn mik, lúc đấy lại nghĩ là hiện thực (kiểu trong mơ vx rất tỉnh táo) rồi đẩy nó ra. Sáng dậy cảm thấy tiếc nuối.