Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

Ngã lão ma thần - Chapter 86

[Cập nhật lúc: 11:36 01/01/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 1
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 2
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 3
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 4
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 5
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 6
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 7
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 8
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 9
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 10
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 11
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 12
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 13
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 14
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 15
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 16
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 17
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 18
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 19
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 20
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 21
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 22
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 23
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 24
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 25
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 26
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 27
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 28
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 29
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 30
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 31
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 32
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 33
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 34
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 35
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 36
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 37
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 38
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 39
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 40
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 41
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 42
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 43
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 44
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 45
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 46
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 47
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 48
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 49
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 50
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 51
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 52
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 53
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 54
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 55
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 56
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 57
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 58
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 59
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 60
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 61
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 62
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 63
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 64
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 65
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 66
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 67
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 68
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 69
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 70
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 71
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 72
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 73
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 74
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 75
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 76
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 77
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 78
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 79
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 80
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 81
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 82
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 83
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 84
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 85
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 86
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 87
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 88
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 89
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 90
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 91
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 92
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 93
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 94
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 95
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 96
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 97
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 98
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 99
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 100
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 101
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 102
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 103
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 104
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 105
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 106
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 107
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 108
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 109
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 110
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 111
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 112
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 113
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 114
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 115
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 116
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 117
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 118
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 119
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 120
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 121
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 122
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 123
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 124
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 125
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 126
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 127
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 128
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 129
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 130
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 131
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 132
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 133
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 134
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 135
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 136
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 137
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 138
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 139
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 140
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 141
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 142
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 143
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 144
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 145
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 146
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 147
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 148
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 149
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 150
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 151
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 152
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 153
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 154
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 155
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 156
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 157
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 158
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 159
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 160
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 161
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 162
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 163
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 164
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 165
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 166
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 167
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 168
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 169
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 170
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 171
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 172
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 173
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 174
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 175
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 176
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 177
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 178
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 179
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 180
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 181
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 182
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 183
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 184
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 185
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 186
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 187
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 188
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 189
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 190
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 191
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 192
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 193
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 194
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 195
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 196
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 197
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 198
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 199
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 200
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 201
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 202
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 203
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 204
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 205
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 206
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 207
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 208
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 209
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 210
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 211
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 212
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 213
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 214
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 215
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 216
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 217
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 218
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 219
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 220
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 221
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 222
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 223
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 224
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 225
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 226
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 227
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 228
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 229
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 230
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 231
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 232
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 233
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 234
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 235
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 236
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 237
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 238
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 239
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 240
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 241
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 242
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 243
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 244
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 245
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 246
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 247
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 248
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 249
Ngã lão ma thần chap 86 - Trang 250
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Gia Cát Pảnk
Gia Cát Pảnk Cấp 3
tiến thoái lưỡng nan chưa cầu xin ta đi ta mách nước cho
Dk
Dk Cấp 4
Time skip 3 năm tự nhiên main thông minh vlol với mạch truyện nhanh hơn hẳn đỡ buồn ngủ
Vũ Hiếu
Vũ Hiếu Cấp 4
DkThằng này iq vốn đã cao mà thêm nano nữa thì ai chơi đc nó
Dí
Cấp 5
DkTừ đầu truyện là biết nó thông minh rồi bạn ạ. Bản thân nó trong tương lai dù không có Nano vẫn thành giáo chủ -> có thằng cháu quay ngược về -> lắp Nano( đẩy nhanh tiến độ )
Dk
Dk Cấp 4
nhưng hồi đầu hơi non hiền quá :)) time skip xong mạnh tay hẳn, hồi đầu bị ông tả hộ pháp giáo huấn non quá ấy
W
W Cấp 4
tôi nghĩ là nó đang trong vòng lặp của tk cháu đưa con nano chứ tôi càng nghĩ càng ko thể lí giải theo mạch gốc thời gian ko ai đến cứu nó ở chap 1 và khi nó bị cắm dao vào chân máu cũng ko cầm dc vậy cơ hội để nó sống là hoàn toàn vô lí vì càng ko thẻ chạy khỏi đám sát thủ nếu thời điểm đó nó ko dc chắt cứu thì lm sao có thể lên dc giáo chủ?
Jahnd
Jahnd Cấp 4
DkNó đã thông minh sẵn rùi lúc vừa vô đạo quan nên hơi non 3 năm tu tâm thêm nano thì đủ bad
Gia Cát Pảnk
Gia Cát Pảnk Cấp 3
Wđéo bạn ơi do ông cháu quay lại lên bị thời gian sự kiện mới thay đổi thế chứ đéo cần Nano nó vẫn là Giáo chủ Ma giáo mà chậm hơn thôi
W
W Cấp 4
Gia Cát Pảnk Ai mà biết đc càng nghĩ càng ko hiểu ý nghĩa hay mục đích đưa nano của tk cháu là j càng ko để lại lời nhắn j vs ông tổ của nó cái đấy mới vô lí đằng nào nếu ông tổ nó vẫn thành giáo chủ nó vẫn sinh ra thì nó phải can thiệp dòng thời gian lm j nhỉ? Điều đó chẳng có ích mà có khi nó còn bị đẩy sang 1 nhánh thời gian mà nó ko tồn tại đấy chứ thế nên càng nghĩ càng thấy chẳng hiểu sao lại phải đưa nano vào cái truyện này nữa khi mà chẳng làm rõ đc cái mục đích của thằng cháu thà kể bừa cái cách nó thành giáo chủ cho nhanh chứ xem mà chẳng có mục đích thì xem lm j nữa
Mon Mất NY
Mon Mất NY Cấp 4
Vừa có nào mà còn có Nano chỉ điểm nữa, ối dồi ôi lunemo
Tao Ông Nội
Tao Ông Nội Cấp 3
Ngon qua ae oi
thật vi diệu
thật vi diệu Cấp 5
bất ngờ chưa
Nguyễn Thái Dương
Nguyễn Thái Dương Cấp 4
jjdấdasdasda
T là súc vật
T là súc vật Cấp 4
Main ném đá giấu tay khét đêysemo
tao ở đáy xã hội
tao ở đáy xã hội Cấp 5
sự kết hợp giữa não to và sài hack . thế này thì main bá vc
Higashira
Higashira Cấp 4
tao ở đáy xã hộioh shit, chào senpai-level 5
tao ở đáy xã hội
tao ở đáy xã hội Cấp 5
Higashiralv 5 bh cx khá khá đấy ko hiếm đâu:)
Roy
Roy Cấp 5
HigashiraBh lv 5 nhiều lắm chắc cũng 10 20 ng r
Elegant Cat
Elegant Cat Cấp 5
HigashiraNó cx bth thôi
Megumin
Megumin Cấp 4
Elegant CatTôi cx sắp lên remo
Cặc
Cặc Cấp 4
MeguminChúc bro sớm lên
Thích chơi gái
Thích chơi gái Cấp 5
Roy10 20 ng ăn thua j nọ tui đọc truyện nào gặp hẳn 1 cái động lv5 cơ mà
Võ
Cấp 5
Thích chơi gáiNghe đỉnh vâyh
Yeager Noah
Yeager Noah Cấp 5
Mỗi cái cmt bên kia của t tụ tập gần 14 thằng lv5 rồi
Sói Nghiện
Sói Nghiện Cấp 4
Yeager NoahChưa thấy đại hiệp lv6 nào đi qua
Bằng Kiều Võ
Bằng Kiều Võ Cấp 4
emo Vừa iq vô cực vừa dùng tool thì thứ gì chịu nổi 😃😃😃
Krul Tepes
Krul Tepes Cấp 5
Truyện quá hayemo
Ngọc Linh
Ngọc Linh Cấp 3
vãi ò não to
emo
Asura Wraths
Asura Wraths Cấp 3
emo;))))
Asdrex
Asdrex Cấp 4
H chỉ mong cs ông tác giả nào làm truyện thể loại này: giết người xong quay ra phá án emo :)))
Thịnh Vương Giả
Thịnh Vương Giả Cấp 4
AsdrexHảo hán emo
Tấn Dũng
Tấn Dũng Cấp 4
=))) hay quá anh
độc giả
độc giả Cấp 4
giết người xong, t quay lại để phá án - main saidemo