Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

Ngã lão ma thần - Chapter 85

[Cập nhật lúc: 17:15 25/12/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 1
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 2
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 3
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 4
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 5
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 6
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 7
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 8
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 9
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 10
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 11
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 12
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 13
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 14
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 15
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 16
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 17
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 18
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 19
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 20
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 21
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 22
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 23
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 24
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 25
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 26
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 27
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 28
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 29
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 30
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 31
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 32
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 33
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 34
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 35
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 36
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 37
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 38
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 39
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 40
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 41
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 42
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 43
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 44
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 45
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 46
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 47
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 48
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 49
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 50
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 51
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 52
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 53
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 54
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 55
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 56
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 57
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 58
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 59
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 60
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 61
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 62
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 63
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 64
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 65
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 66
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 67
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 68
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 69
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 70
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 71
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 72
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 73
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 74
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 75
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 76
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 77
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 78
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 79
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 80
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 81
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 82
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 83
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 84
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 85
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 86
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 87
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 88
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 89
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 90
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 91
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 92
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 93
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 94
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 95
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 96
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 97
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 98
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 99
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 100
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 101
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 102
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 103
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 104
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 105
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 106
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 107
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 108
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 109
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 110
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 111
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 112
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 113
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 114
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 115
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 116
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 117
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 118
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 119
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 120
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 121
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 122
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 123
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 124
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 125
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 126
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 127
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 128
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 129
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 130
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 131
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 132
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 133
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 134
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 135
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 136
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 137
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 138
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 139
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 140
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 141
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 142
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 143
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 144
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 145
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 146
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 147
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 148
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 149
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 150
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 151
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 152
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 153
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 154
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 155
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 156
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 157
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 158
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 159
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 160
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 161
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 162
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 163
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 164
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 165
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 166
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 167
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 168
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 169
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 170
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 171
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 172
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 173
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 174
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 175
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 176
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 177
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 178
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 179
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 180
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 181
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 182
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 183
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 184
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 185
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 186
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 187
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 188
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 189
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 190
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 191
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 192
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 193
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 194
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 195
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 196
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 197
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 198
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 199
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 200
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 201
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 202
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 203
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 204
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 205
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 206
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 207
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 208
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 209
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 210
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 211
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 212
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 213
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 214
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 215
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 216
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 217
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 218
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 219
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 220
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 221
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 222
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 223
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 224
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 225
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 226
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 227
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 228
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 229
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 230
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 231
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 232
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 233
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 234
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 235
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 236
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 237
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 238
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 239
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 240
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 241
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 242
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 243
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 244
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 245
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 246
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 247
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 248
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 249
Ngã lão ma thần chap 85 - Trang 250
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
T là súc vật
T là súc vật Cấp 4
Shanks ,dương quá cười ỉa khi đọc bộ này!emo
Cậu Bé Tò Buôi
Cậu Bé Tò Buôi Cấp 4
T là súc vậtShanks và dương quá cười thầm vì có nhiều tông đồ=))))
Higashira
Higashira Cấp 4
truyện này dương quá hơi nhiều :)))
condimamnha
condimamnha Cấp 4
thg kia 3 năm rồi ko mọc dc tóc
c baal
c baal Cấp 4
condimamnhanó bị điện giật cháy da lên ko mọc dc nx
tôi cx bị giật thâm chân h tự nhiên có chỗ ko có lông nhìn chán vl
Trần Thanh Khải
Trần Thanh Khải Cấp 4
c baalĐiện giật mà k chết á t nghe nói điện giật qua tim tầm vài giây đầu kh sao nhưng tầm 10s sao sẽ đau tim r chết mà
c baal
c baal Cấp 4
Trần Thanh Khảigiật may có gia đình dùng gậy đẩy ra còn người ta biị giật ngất ko ai lôi ra mới chết
I AM GAYYYY
I AM GAYYYY Cấp 4
Mấy thằng thành Dương quá rồi nhể :))
Lmao
Lmao Cấp 2
I AM GAYYYYemo hơn chục thằng r
Lmao
Lmao Cấp 2
I AM GAYYYYMà tên của người huynh đệ thật là hay emo
bảo đẹp trai
bảo đẹp trai Cấp 4
Lmaosao lại dương quá vậy
Lmao
Lmao Cấp 3
bảo đẹp traiDương Quá bị mất 1 tay mà main chặt tay bao nhiu đứa r emo
Miki hay Miko
Miki hay Miko Cấp 4
Tầm này thì tổng giáo đầu vs tu vi cực của tuyệt đỉnh cao thủ chỉ xách dép cho tk huyền ma tông ở siêu tuyệt đỉnh thôi:v
Anh Seny
Anh Seny Cấp 4
hhhhhemo
.... ..
.... .. Cấp 4
Thằng nào láo nháo thì cụt tay :))
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku Cấp 4
.... ..cắt mẹ hần tứ chi luyên cho khỏe
Sinh Học
Sinh Học Cấp 4
3 năm rồi tóc ko mọc vậy
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku Cấp 4
Sinh Họcừm vô lý nhỉ chỉ thội heobong:((
thuộc hạ thân cận đầu tiên của main mà chả đc ưu ái j cả:
Đặng Anh Dũng
Đặng Anh DÅ©ng Cấp 1
Đây mới là ma đạo chứ không phải ma đạo mồm như mấy thằng trùng sinh bên manhua. Kẻ thù cứ đéo chịu giết mà cứ tha cho nó rồi lấy lý do " sâu kiến giết bẩn tay " rồi hôm sau nó quay lại trả thù phiền phức vcl
Trùm🐲ManHwa•ManHua 🔥LOLICON
Trùm🐲ManHwa•ManHua 🔥LOLICON Cấp 1
Nói đc vài câu cái nó đc cứu đi cay Vlin kk
Over
Over Cấp 4
Đặng Anh DÅ©ngUk ghét kiểu tha xong nó cứ quay lại nhây nhây . Bực vcl . Thà 1 là giết 2 là phế cho nó hết đường trả thù
Miey Ch'em
Miey Ch'em Cấp 1
Mặt của main ác vl. Nhưng tao thích =))
Tên Bố Mày Đẹp Lắm À .
Tên Bố Mày Đẹp Lắm À . Cấp 1
địt mẹ con chó Cường trả tiền cho bố nhanh
Nguyễn Cường
Nguyễn Cường Cấp 1
Bố mày đéo trả đấy làm sao con chó :)))
Cường pha ke :)
Cường pha ke :) Cấp 1
Ra ngoài mà đòi vào trong này m chửi nó có trả m ko
Văn Cường
Văn Cường Cấp 1
Đờ mờ đòi tiền ra ngoài kia mà đỏi không nếu muốn đòi thì ghi họ tên mịa ra đờ cờ mờ
Ma veronicalextaronavaricatarigronosi
Ma veronicalextaronavaricatarigronosi Cấp 1
Ờ cường lì xì i
!n
!n Cấp 1
Hùa vừa thoi
Nam Cường
Nam Cường Cấp 1
Bố mầy đếu trả đấy con chó cứt
CƯờng CÁi COn CUa
CƯờng CÁi COn CUa Cấp 4
Tên Bố Mày Đẹp Lắm À .mày cúc ,t éo có tiền
•Tu ☆Tiên•
•Tu ☆Tiên• Cấp 1
Thích truyện này ghê
cha tui bây
cha tui bây Cấp 1
bắt 2 thằng dó buscu nhau tới chết emo
nguyễn Đức Toàn
nguyễn Đức Toàn Cấp 1
âm mưu bị lộ. còn mỗi mày là ứng cử viên.m k chết thì ai chết thay :))))
Lê Mạnh
Lê Mạnh Cấp 1
Tới công chuyện luôn rồi 😂