Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

Ngã lão ma thần - Chapter 79

[Cập nhật lúc: 13:34 15/11/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 1
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 2
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 3
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 4
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 5
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 6
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 7
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 8
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 9
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 10
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 11
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 12
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 13
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 14
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 15
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 16
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 17
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 18
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 19
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 20
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 21
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 22
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 23
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 24
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 25
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 26
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 27
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 28
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 29
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 30
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 31
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 32
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 33
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 34
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 35
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 36
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 37
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 38
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 39
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 40
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 41
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 42
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 43
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 44
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 45
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 46
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 47
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 48
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 49
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 50
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 51
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 52
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 53
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 54
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 55
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 56
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 57
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 58
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 59
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 60
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 61
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 62
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 63
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 64
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 65
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 66
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 67
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 68
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 69
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 70
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 71
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 72
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 73
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 74
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 75
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 76
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 77
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 78
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 79
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 80
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 81
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 82
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 83
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 84
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 85
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 86
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 87
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 88
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 89
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 90
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 91
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 92
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 93
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 94
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 95
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 96
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 97
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 98
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 99
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 100
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 101
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 102
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 103
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 104
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 105
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 106
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 107
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 108
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 109
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 110
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 111
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 112
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 113
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 114
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 115
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 116
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 117
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 118
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 119
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 120
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 121
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 122
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 123
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 124
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 125
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 126
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 127
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 128
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 129
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 130
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 131
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 132
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 133
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 134
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 135
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 136
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 137
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 138
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 139
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 140
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 141
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 142
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 143
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 144
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 145
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 146
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 147
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 148
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 149
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 150
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 151
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 152
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 153
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 154
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 155
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 156
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 157
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 158
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 159
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 160
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 161
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 162
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 163
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 164
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 165
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 166
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 167
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 168
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 169
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 170
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 171
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 172
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 173
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 174
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 175
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 176
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 177
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 178
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 179
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 180
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 181
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 182
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 183
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 184
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 185
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 186
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 187
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 188
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 189
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 190
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 191
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 192
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 193
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 194
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 195
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 196
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 197
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 198
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 199
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 200
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 201
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 202
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 203
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 204
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 205
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 206
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 207
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 208
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 209
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 210
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 211
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 212
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 213
Ngã lão ma thần chap 79 - Trang 214
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Nhat Linh Dang
Nhat Linh Dang Cấp 4
emo
Pox
Pox Cấp 4
Đkm cuối cùng 2 mẹ con vì vô tình giúp kẻ phản diện mà tàn cả cuộc đời, ông già thương cháu cũng chuẩn bị gãy theo. Tình tiết vcl thật, sau thằng bị phá đan điền đi nói lại vs main là bà kia mới là hung thủ đc minh oan xong nhìn lại mình bị phế, mẹ chết trong oan ức , ông vì mình mà phế theo
Iu hà
Iu hà Cấp 5
PoxThực ra mẹ của th dùng độc cx ghét mẹ main vì mẹ main đc yêu nhìu nhất 
Chứ 2 bà vợ dùng độc ám sát 1 bà vợ khác thì lạ gì
Pox
Pox Cấp 4
Iu hàGhét thì con nào chả ghét. Nhưng thà tác nó gán ghép mẹ thằng đấy cố tình or biết là tiếp tay cho bà kia thì xem nó hợp lý hơn. Chứ tự nhiên gán oan cho gia tộc nó r vẫn bị diệt chả có gì khác biệt
Iu hà
Iu hà Cấp 5
PoxOan đâu bro
Bà đấy biết rõ mà , ở cái chap phá đan điền th dùng độc nó có hồi tưởng thì phải
P
P Cấp 4
Iu hàĐọc lướt hả 3. Bả biết độc của mình nhưng có biết bà kia đem đi hại người đâu, bị ông giáo chủ phạt oan bệnh chết luôn mà.
Iu giang
Iu giang Cấp 5
PChết chết mình nhầm rồi 
Mình vừa đọc lại chap 42 rồi , nhớ nhầm .
Sozi sozi
P
P Cấp 4
Iu giangThế mới bảo tác giả rách việc. Chứ như ông nói thì giống ý t đó , cứ v rồi giải quyết trả thù êm xuôi. Đằng này đưa mấy tình tiết vào tưởng có gì thay đổi ai dè cũng thế
Đặng Phương Anh
Đặng Phương Anh Cấp 4
PMà k chuyện này cũng chuyện khác, mấy đứa của lục phái cũng chèn ép mẹ con main thôi, thằng con này lúc trước cũng tính đủ trò bỉ ổi mà :)))
P
P Cấp 4
Đặng Phương AnhThì thà  là ko có tình tiết bị oan r main diệt cả nhà nó thế ko nói. Đằng này thêm tình tiết bị oan vô có tác dụng gì vào cốt truyện đâu, t còn ngỡ thằng đấy bị oan sẽ trở thành phản diện để giải oan cho mẹ nó hoặc main tạo cơ hội để nó kéo gia tộc đi bem bà kia nữa cơ. Ai dè chả tác dụng gì đúng xàm
Jahnd
Jahnd Cấp 4
PoxBiết sau giờ dù sau cũng là ma giáo nên phải chịu
soccer
soccer Cấp 4
1 chém là 1 thg lm dương quá
N NVN
N NVN Cấp 2
Vãi,đây là cái sừng của linh vật chứ có phải sắt thép đâu mà rèn,ảo à.Nếu lấy búa gõ vào thì cái sừng nó sẽ bị gẫy chứ làm sao mà dẹt ra dc.Lại nói nếu so về độ sắc thì sắt ms là hàng đầu chứ,sao cái sừng lại hơn dc.
Hope
Hope Cấp 4
N NVNLà truyện kì ảo thì làm sao theo logic bth đc. Đọc truyện thì đừng tỉ mỉ thế
Viz
Viz Cấp 4
N NVNTruyện tranh mà đòi đem vật lí vô. K thấy 24 mảnh sắt biến thành con Long Ly à 🙄
Beshana
Beshana Cấp 2
N NVNM nghĩ kim cương đục à,m nghĩ làm sao ngta chế tác nó. Dùng sức đục thì thừa nhưng mài dũa thì có thể nhé.
Doãn Chí Cường
Doãn Chí Cường Cấp 3
N NVNLà mài đi chứ cương khí còn không cắt ra vết thì sao mà gõ hả ông cháuemo
blu
blu Cấp 3
N NVNthì kim cương cũng hình thành từ 1 cục quặng đen xì cả trong lẫn ngoài mà :))
vc l
vc l Cấp 4
Vizmà đoạn đấy t chưa hiểu lắm, sao mặt nước lại ko gợn sóng vậy
Con sò biết nói
Con sò biết nói Cấp 3
vc lvì con rắng là ảo ảnh do mấy lá sắt của thanh kiếm tạo ra thử thách main thôi
vc l
vc l Cấp 4
Con sò biết nóiemo
Bodoi
Bodoi Cấp 4
Bén quá bén quá đi lụm vài cánh tay thôiemo
Ha ha
Ha ha Cấp 4
.                                                               
Bổ Thiên
Bổ Thiên Cấp 4
1 kiếm 1 đao. Anh hùng thiên hạ ai dám tranh phong. 
Hahahaha
Khailinh
Khailinh Cấp 4
emo
Andrew Tomm
Andrew Tomm Cấp 4
main tham gia ma đạo quán 15 tuổi, cx gần 4 năm r sao mấy tk bên độc ma bểu main 2 mấy ? mọe ảo thậtemo
Nguyễn  Phú
Nguyễn Phú Cấp 4
Andrew TommChắc cno ko bt tuổi thật của main
Siuuuu
Siuuuu Cấp 4
Bao h phang bọn chính đạo vậy
kpa sawat
kpa sawat Cấp 4
Siuuuucòn lâu lắm oong ơi:))
Gg
Gg Cấp 4
emo
Phu
Phu Cấp 4
GgCường giả một bước nữa đột phá r xin bái phục
Vcl
Vcl Cấp 3
lỡ tay thả trúng chân đứa nào chắc niệm quá=))
Đức Long
Đức Long Cấp 3
Tay trái cầm hắc kiếm. Tay phải cầm bạch đao. Đcm võ lâm luôn =))
Nguyễn  Phú
Nguyễn Phú Cấp 4
Đức LongLộn tay r nội
Long Văn Nguyễn
Long Văn Nguyễn Cấp 3
emoCheck cấp
Êy zô Wtf!
Êy zô Wtf! Cấp 3
Cảm giác sắp cua xe khét lẹttttt.