Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

Ngã lão ma thần - Chapter 78

[Cập nhật lúc: 13:17 06/11/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 1
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 2
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 3
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 4
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 5
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 6
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 7
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 8
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 9
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 10
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 11
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 12
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 13
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 14
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 15
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 16
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 17
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 18
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 19
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 20
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 21
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 22
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 23
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 24
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 25
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 26
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 27
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 28
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 29
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 30
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 31
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 32
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 33
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 34
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 35
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 36
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 37
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 38
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 39
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 40
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 41
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 42
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 43
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 44
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 45
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 46
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 47
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 48
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 49
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 50
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 51
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 52
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 53
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 54
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 55
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 56
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 57
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 58
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 59
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 60
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 61
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 62
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 63
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 64
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 65
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 66
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 67
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 68
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 69
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 70
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 71
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 72
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 73
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 74
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 75
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 76
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 77
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 78
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 79
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 80
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 81
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 82
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 83
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 84
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 85
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 86
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 87
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 88
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 89
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 90
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 91
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 92
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 93
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 94
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 95
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 96
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 97
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 98
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 99
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 100
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 101
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 102
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 103
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 104
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 105
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 106
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 107
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 108
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 109
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 110
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 111
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 112
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 113
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 114
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 115
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 116
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 117
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 118
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 119
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 120
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 121
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 122
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 123
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 124
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 125
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 126
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 127
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 128
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 129
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 130
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 131
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 132
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 133
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 134
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 135
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 136
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 137
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 138
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 139
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 140
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 141
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 142
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 143
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 144
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 145
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 146
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 147
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 148
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 149
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 150
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 151
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 152
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 153
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 154
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 155
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 156
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 157
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 158
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 159
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 160
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 161
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 162
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 163
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 164
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 165
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 166
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 167
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 168
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 169
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 170
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 171
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 172
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 173
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 174
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 175
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 176
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 177
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 178
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 179
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 180
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 181
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 182
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 183
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 184
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 185
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 186
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 187
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 188
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 189
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 190
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 191
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 192
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 193
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 194
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 195
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 196
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 197
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 198
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 199
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 200
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 201
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 202
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 203
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 204
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 205
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 206
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 207
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 208
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 209
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 210
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 211
Ngã lão ma thần chap 78 - Trang 212
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Weed
Weed Cấp 5
Main sao thế nhờ,vd nó die thì thất truyền luôn
nguyen anh tuan
nguyen anh tuan Cấp 4
Vẫn là hứa phong mãi đỉnh
W
W Cấp 4
đúng là con người luôn nhỏ nhen và ích kỉ tổ tông đã  mất công lưu dấu vết cho con cháu ngàn đời sau lĩnh ngộ thì nó lĩnh ngộ xong phủi đít thành quả của tổ tông đến chịu còn chưa kể ko biết ích kỉ như nó liệu có truyền dạy cho đời sau ko bảo sao ngày càng thất truyền rồi murim đến bờ vực sụp đổ
Viz
Viz Cấp 4
Học xong phá thì đời sau mất gốc hết 😌 hèn gì càng ngày càng lụi tàn là vậy. Thằg nào cũg như vậy chắc diệt môn
Hg Tây
Hg Tây Cấp 3
Thanh niên kia mấy năm trời vẫn chưa có tóc lạiemo
Somebody
Somebody Cấp 4
Hg TâyĐịnh nói :>
Log
Log Cấp 4
Hg Tâythấy hợp quá nên cạo đánh bóng qua từng năm
Trác Phàm
Trác Phàm Cấp 4
Main mất dạy thật học xong phá không cho người ta học
Namikaze Minato
Namikaze Minato Cấp 4
Trác PhàmDuy ngã độc tôn đấy. Trong tông kẻ thù học dk bí kiếp gặp tạ hạ cũng phá.
Trần Thanh Khải
Trần Thanh Khải Cấp 4
Namikaze Minato2 thằng yasou ngang trình lên giống đồ  thì tỉ lẹ 50/50 2 thằng lên khác đồ và thằng kia lên 1 đồ couter thì tỉ lên ăn đc là 60/40
Lạn
Lạn Cấp 3
Trác PhàmThế mới biết tại sao võ công hay thất truyền thiếu hụt... Không phá thì ém, không ém thì lại không đủ tư chất emo
Satan
Satan Cấp 5
Trác PhàmBiết sao các môn võ thâdt truyền không mấy đứa có bí kiếp học xong là hủy đến chết cũng đéo truyền cho ai
Chịch rồi Chuồn
Chịch rồi Chuồn Cấp 3
Chia làm j nhở , uốg hết một mình còn đc hơn emo
Phong La
Phong La Cấp 4
Đọc hoài ko chán , đó Lý do đời trước huy hoàng đời sau lụi tàn, học dc là phá từ từ mất gốc ,
Sung Jin Woo
Sung Jin Woo Cấp 4
ôg main ích kỉ thế sao lại k cho ngta học emo
ssssssssssss abcdefg
ssssssssssss abcdefg Cấp 4
Sung Jin Woom thi m chag lam the
Miki hay Miko
Miki hay Miko Cấp 4
Đấy,ô cũng phá hủy truyền thừa ko cho ng khác học.Thê mà hồi bia đá thứ 1 lại oán ngta sao lại phá=))
Âm Dương Đại Đạo
Âm Dương Đại Đạo Cấp 4
Miki hay MikoLúc ấy tuổi trẻ chưa trải sự đời màemo
Eden Rabon
Eden Rabon Cấp 4
Mẹ chắc bố lại chơi trò k cho người khác học để sau này chết còn đi khắc lại chứ không khác đéo gì phế mẹ cả tông môn vì công pháp tuyệt đỉnh nhất của tông không được lưu truyền hay gì :))
romcom iz da best
romcom iz da best Cấp 4
Ô kìa main sao lại làm thế
Blood Moon
Blood Moon Cấp 4
Sống lỗi thế sao lại phá hủy đi ko để ai học 🤔
ngân hà Mèo
ngân hà Mèo Cấp 4
Nếu m tìm thấy một bí quyết làm giàu thì m có chỉ cho người khác để người khác giàu chung không? Có cái lồn
Ciara
Ciara Cấp 4
ngân hà Mèonói  có  lí
H Ving
H Ving Cấp 4
ngân hà Mèobạn phải nói thêm là trừ bọn đa cấp ra nữa
GG
GG Cấp 4
ủa đọc xong chap này rối vl :)) thế rồi h main là siêu tuyệt đỉnh, hay hóa cảnh, hay hóa cảnh đỉnh cao??? Lúc bước ra thì bảo siêu tuyệt đỉnh (méo hiểu sao còn có đứa ngạc nhiên khi thuộc hạ của nó cx có mấy đứa siêu tuyệt đỉnh r), lúc sau thì bảo hóa cảnh, r h đột phá thì đề cập đến nửa bước hóa cảnh xong cuối cùng kết luận lại là hóa cảnh đỉnh cao. H t siêu rối luôn r đấy
Nguyễn Phúc Thọ
Nguyá»…n Phúc Thọ Cấp 4
Lúc mà nó thoát thai hoán cốt là hóa cảnh đỉnh cao rồi thì phải
Đôn Đê
Đôn Đê Cấp 4
GGKết thúc bế quan là siêu tuyệt đỉnh
Uống máu long ly là nửa bước hóa cảnh
Ngũ khí tạo nguyên là hóa cảnh tuyệt đỉnh
Trần Nam
Trần Nam Cấp 1
Hoá cảnh là cảnh giới trên siêu tuyệt đỉnh hả mn
K. U. H. D.
K. U. H. D. Cấp 1
đúng rồi
....
.... Cấp 1
Tam cấp- nhị cấp- nhất cấp- tuyệt đỉnh- siêu tuyệt đỉnh- hóa cảnh- vũ cảnh- tiên nhân