Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

Ngã lão ma thần - Chapter 77

[Cập nhật lúc: 15:25 30/10/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 1
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 2
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 3
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 4
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 5
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 6
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 7
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 8
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 9
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 10
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 11
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 12
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 13
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 14
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 15
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 16
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 17
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 18
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 19
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 20
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 21
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 22
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 23
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 24
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 25
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 26
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 27
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 28
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 29
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 30
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 31
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 32
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 33
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 34
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 35
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 36
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 37
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 38
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 39
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 40
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 41
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 42
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 43
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 44
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 45
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 46
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 47
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 48
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 49
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 50
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 51
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 52
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 53
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 54
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 55
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 56
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 57
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 58
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 59
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 60
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 61
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 62
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 63
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 64
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 65
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 66
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 67
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 68
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 69
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 70
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 71
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 72
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 73
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 74
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 75
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 76
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 77
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 78
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 79
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 80
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 81
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 82
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 83
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 84
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 85
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 86
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 87
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 88
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 89
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 90
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 91
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 92
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 93
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 94
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 95
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 96
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 97
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 98
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 99
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 100
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 101
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 102
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 103
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 104
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 105
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 106
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 107
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 108
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 109
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 110
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 111
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 112
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 113
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 114
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 115
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 116
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 117
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 118
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 119
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 120
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 121
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 122
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 123
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 124
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 125
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 126
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 127
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 128
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 129
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 130
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 131
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 132
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 133
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 134
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 135
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 136
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 137
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 138
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 139
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 140
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 141
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 142
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 143
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 144
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 145
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 146
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 147
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 148
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 149
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 150
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 151
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 152
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 153
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 154
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 155
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 156
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 157
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 158
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 159
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 160
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 161
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 162
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 163
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 164
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 165
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 166
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 167
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 168
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 169
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 170
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 171
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 172
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 173
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 174
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 175
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 176
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 177
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 178
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 179
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 180
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 181
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 182
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 183
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 184
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 185
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 186
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 187
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 188
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 189
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 190
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 191
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 192
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 193
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 194
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 195
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 196
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 197
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 198
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 199
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 200
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 201
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 202
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 203
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 204
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 205
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 206
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 207
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 208
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 209
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 210
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 211
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 212
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 213
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 214
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 215
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 216
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 217
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 218
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 219
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 220
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 221
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 222
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 223
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 224
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 225
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 226
Ngã lão ma thần chap 77 - Trang 227
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
B
B Cấp 4
Loạn thế nhờ hoá cảnh r siêu tuyệtemo
Nguyễn Khang
Nguyễn Khang Cấp 4
thưccj sự nếu chon chưởng lão thì chọn cái bà của âm ma tông jj đấy có lẽ dễ ăn nhất.nano cs chức năng kháng âm màemo
Ba phẩy mười bốn
Ba phẩy mười bốn Cấp 4
Nguyễn KhangKhắc chế hoàn toàn tông phái của người ta luôn :))
NK
NK Cấp 4
Nguyễn KhangMain : nano bịt tai ta lại emo
Nawngx
Nawngx Cấp 5
Nguyễn KhangĐúng r nhờn cái main mute mic nó ngay
Bruhhhhhhhhhh
Bruhhhhhhhhhh Cấp 4
Nguyễn Khangemo
Kast Nghiện Ngọt
Kast Nghiện Ngọt Cấp 4
Nguyễn Khangnano nó cũng kháng độc mà bạn
k nhớ đoạn đánh thằng độc à
FBI
FBI Cấp 4
Nguyễn Khangbà ý đag lm nv ở ngoài mà bro chứ ko cx chọn
Đặng Phương Anh
Đặng Phương Anh Cấp 4
Nguyễn KhangMain nó đang nghĩ là nên diệt thằng nào 1 cách đường đường chính chính vì đang còn bảo hộ của ma đạo quán mà còn cái nào ăn dc rồi sau này nó gây chuyện thì đập lại nó dễ diệt lại hợp lí
Khang
Khang Cấp 4
Đặng Phương AnhThì ý tôi là nếu ăn 1 cách dễ nhất
W
W Cấp 4
Khangcũng ko hẳn là dễ nhất đó chỉ là khảo sát nhỏ thôi nên chiêu đó chẳng là j cả còn âm thanh mà mấy bà trưởng lão dùng đánh nhau ác liệt hơn nhiều vs cả sát thương ko chỉ dừng lại ở màng nhĩ đâumà cứ bịt tai tưởng dễ ăn nói chung trưởng lão nào cũng khó khăn cả ko thể vì khắc chế dc 1 chiêu cỏn con của bà đấy mà kêu dễ dc
Nguyễn Khang
Nguyễn Khang Cấp 4
Wdễ nhất so vs các vị  khác. vs lại âm thanh chủ yếu đánh vào màng nhĩ và nếu cs sóng âm chẳng hạn thì nano cs thể ngăn hoàn toàn ko cs bất kì âm thanh nào đc mà
W
W Cấp 4
Nguyễn Khangôi anh bạn ngây thơ thật đánh vào màng nhĩ là trò trẻ con để phân loại học viên thôi anh bạn đánh trình cao thủ thì thưa anh bạn các cao thủ đều biết đóng và mở các giác quan anh bạn ạ thế nên trình của các lão sư dùng âm thanh nó ko đánh chủ yếu vào màng nhĩ đâu mà nghĩ đơn giản vậy rank cao toàn chơi âm thanh hóa hình và sát thương là sát thương trực tiếp vào thân thể chứ lên rank cao đánh chủ yếu màng nhĩ chỉ có ăn cám khi đó các cao thủ điều khiển dc các giác quan cả r nếu nói dễ ăn thì chắc có trưởng lão dùng độc đó mới là dễ ăn nhất vì độc dễ bị trung hòa nhất hơn là tránh các lưỡi đao vô hình từ âm thanh
cc
cc Cấp 4
Nguyễn Khangao trình cả giáo phái luôn :)
Buoi
Buoi Cấp 5
Nguyễn KhangKiểu chơi free fire gặp trẻ trâu chửi um hết cả đầu ấn tắt loa đi
Sung Jin Woo
Sung Jin Woo Cấp 4
Bộ truyện manhua manhwa lẫn lộn
Tuhai
Tuhai Cấp 4
Sung Jin WooKo bạn ơi tr Hàn lấy bối cảnh Trung còn vấn đề tên nhân vật ko đồng nhất thì lại do bên dịch giả
Pham Hieu
Pham Hieu Cấp 4
TuhaiNhưng trang phục lại giống Hànemo
Võ
Cấp 4
Lẽ nào là cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu trong truyền thuyết :))
Real Duolingo
Real Duolingo Cấp 4
Võ mõm :)))
emo
Xiao Thanhdubai501
Xiao Thanhdubai501 Cấp 3
emo
Cậu Lười:))
Cậu Lười:)) Cấp 1
Lầu 4 vs skill phá hủy tột đỉnh, lầu 5 này chắc là skill đánh nhưng dell gây ngoại thương mà toàn là nội thương nhỉ :)))
Anh SNEY
Anh SNEY Cấp 4
Cậu Lười:))chap nào tôi cũng phải tìm cậu rồi mới đi chap mới :>
Cậu Lười
Cậu Lười Cấp 4
Anh SNEYThật zậy sao~ :)))
hiu rin
hiu rin Cấp 1
truyện này là manhwa hay manhua nhỉ. Tu tiên theo kiểu china mà cách đọc như manhwa ấy, kiểu webtoon. Tên thì dịch ra cũng giống Hàn nữa
ema lou
ema lou Cấp 1
kiếm hiệp manhwa, tiên hiệp manhua, bây giờ nó là thế rồi
nếu kiếm hiệp manhua thì hầu hết là các bộ cũ làm lại thôi
nếu mà manhwa mà thấy dịch kiểu manhua thì là bọn tàu nó mua dịch từ bên hàn, còn bên mình dịch từ bên tàu
Nguyễn Trọng Nguyễn
Nguyễn Trọng Nguyễn Cấp 1
triều tiên gọi là murim, TQ thì gọi là võ lâm. tụi nó kế nhau mà ở trung quốc thì họ gọi môn phái lớn nhất ở triêu tiên là thiên ma thần giáo, khúc trên mãn châu thì phái to nhất là ngũ độc, TQ hay trung nguyên thì có cái bang, võ đang, hoa sơn, thanh thành, thiếu lâm,...
qazxcvbnm 1234567890
qazxcvbnm 1234567890 Cấp 1
Truyện tua cảnh giới nhanh quá. Hóa thần đã là hộ pháp rồi mà giờ main kém có 1 bậc.
Piksgh Kkkfg
Piksgh Kkkfg Cấp 1
Nói thế chứ truyện dài miên man cũng Ko hay,thà kết thúc sớm còn hơn bị bỏ dở/ kết núc mà truyện đi vào ngõ cụt thì dở lắm nhiều bộ bị r
Royal YuGiOh!
Royal YuGiOh! Cấp 1
Đấy đấy, đoạn này tự nhiên ko biết Hoá cảnh ở mức nào luôn, :'))
Mồn Lèo
Mồn Lèo Cấp 1
Nó ngang hộ pháp với trưởng lão rồi,kém qq gì nữa
Brawls Notens
Brawls Notens Cấp 1
Đọc đào hoa bảo điển chưa bạn =))
Tinh Trì Châu
Tinh Trì Châu Cấp 1
Hoá cảnh là 12 trưởng lão rồi bạn ơi. Trong 12 trưởng lão có vài người ở cực cảnh hoá cảnh như main thôi =))
Hứa Hùng Vỹ
Hứa Hùng Vỹ Cấp 1
Sớm j mà sớm dữ z ms 77 chap mà đã mạnh vcl lun r
Phạm quốc Bảo
Phạm quốc Bảo Cấp 1
Ai spoi ,v: về sau vs ai chết k
Lý Bảo Quốc
Lý Bảo Quốc Cấp 1
Main bây giờ vả ngũ đại như con
Yyy Kkk
Yyy Kkk Cấp 1
Ko ai chết
Jimmy
Jimmy Cấp 1
Chả ai chết, có main chắc có thể tạm coi chết thời này vì cuối phần một chuyện chữ ông ý xuyên không sang một vũ trụ khác ở tương lai, chuyện này về sau nó vừa kết hợp cả đa vũ trụ với xuyên không, đọc đến phần 2 là bắt đầu thấy nản ~~
꧁ Tạc Thiên Bang - Từ Hải
꧁ Tạc Thiên Bang - Từ Hải Cấp 1
phần 1 hay chứ qua phần 2 cảm giác nó hơi bị Op quá ấy cảm giác chán chán
Tạc Thiên Bang - Bang Chủ
Tạc Thiên Bang - Bang Chủ Cấp 1
truyện hay lắm ae nên đọc,vì sau này end ai cũng chết hết nhé ae
Phạm quốc Bảo
Phạm quốc Bảo Cấp 1
Thiệt k :v
Lý Bảo Quốc
Lý Bảo Quốc Cấp 1
Có con cặc
hna cogn
hna cogn Cấp 1
Mé đang hay vcl😭
phạm quyền
phạm quyền Cấp 1
dcm đang cuốn mà
emo
Hảo Vịt
Hảo Vịt Cấp 1
một lần đọc nhanh 77 chap mà đổi tên nhân vật hoài!!lú vl
Quách Công Thường
Quách Công Thường Cấp 1
Xin cái link truyện chữ ạ các bro thân mến hỡi
Nhìn QQ
Nhìn QQ Cấp 1
https://me.ta.vn/hotro/cai-nit-la-gi-con-cai-nit-co-nghia-la-gi-8905
Lê Việt anh
Lê Việt anh Cấp 1
Link đỉnh của chop :))
Ưm!?? Ni..i..-san
Ưm!?? Ni..i..-san Cấp 1
Đm... cái lỗ nhỏ như ku của mấy thằng hàn xẳng vậy