Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

Luân Hồi Khốn Khiếp - Chapter 6

[Cập nhật lúc: 23:45 23/06/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 1
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 2
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 3
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 4
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 5
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 6
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 7
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 8
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 9
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 10
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 11
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 12
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 13
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 14
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 15
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 16
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 17
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 18
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 19
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 20
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 21
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 22
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 23
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 24
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 25
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 26
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 27
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 28
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 29
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 30
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 31
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 32
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 33
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 34
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 35
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 36
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 37
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 38
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 39
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 40
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 41
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 42
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 43
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 44
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 45
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 46
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 47
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 48
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 49
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 50
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 51
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 52
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 53
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 54
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 55
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 56
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 57
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 58
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 59
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 60
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 61
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 62
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 63
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 64
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 65
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 66
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 67
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 68
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 69
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 70
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 71
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 72
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 73
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 74
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 75
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 76
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 77
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 78
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 79
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 80
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 81
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 82
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 83
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 84
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 85
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 86
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 87
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 88
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 89
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 90
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 91
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 92
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 93
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 94
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 95
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 96
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 97
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 98
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 99
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 100
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 101
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 102
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 103
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 104
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 105
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 106
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 107
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 108
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 109
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 110
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 111
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 112
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 113
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 114
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 115
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 116
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 117
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 118
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 119
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 120
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 121
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 122
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 123
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 124
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 125
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 126
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 127
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 128
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 129
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 130
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 131
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 132
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 133
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 134
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 135
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 136
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 137
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 138
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 6 - Trang 139
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Low tier god
Low tier god Cấp 4
Main sắp có thêm con à :))
gorefuld
gorefuld Cấp 4
có chuyện sắp xảy ra rồi emo
Trần Đình Duyệt
Trần Đình Duyệt Cấp 4
thế là tk main bị đồng đội bịp à :))
Ngôn ngữ của chó
Ngôn ngữ của chó Cấp 4
Ủa sao ban đầu bảo thg vermou lúc đầu là cha hay ôg nội gì mà tới chap này là tổ tiên rồi
Zenko
Zenko Cấp 4
Ngôn ngữ của chóĐúng là dù cách gọi nào cũng đúng với main vì main sống trong thời hậu duệ bạn mình nên có thể gọi như vậy
I am lonely
I am lonely Cấp 3
Ngôn ngữ của chó300 năm sau củng cở ông cố nó r
Ngôn ngữ của chó
Ngôn ngữ của chó Cấp 4
I am lonelyBan đầu nó bảo ôg nội về sau bảo tổ tiên :))
g
g Cấp 4
Ngôn ngữ của chóđéo ai bảo vậy cả
Ngôn ngữ của chó
Ngôn ngữ của chó Cấp 4
gM đọc lướt
Diệt Thần Cung
Diệt Thần Cung Cấp 4
Ngôn ngữ của chóÔng nội chỗ đầu bìu nào vậy, 300 năm cmnr thì ông nội đéo gì nữa
Ngôn ngữ của chó
Ngôn ngữ của chó Cấp 4
Diệt Thần CungMấy chap đầu đấy về sau nó sửa lại thành tổ tiên luôn :))
Zeus
Zeus Cấp 3
Ngôn ngữ của chóCó thể mấy chap đầu tình tiết chưa rõ nên trans nhầm nhưng giờ có đủ thông tin thì sửa lại thôi.M soi kĩ qua ha
Ngôn ngữ của chó
Ngôn ngữ của chó Cấp 4
ZeusỦa má nó nói ngay khúc giới thiệu luôn á thì đương nhiên phải nhớ tình tiết chứ
Cậu Lười
Cậu Lười Cấp 4
Mõm, hết cặp ae đến tìm thì h lại đến cặp khác :))
Vũ Kevin
Vũ Kevin Cấp 4
Cậu Lười Aa, cậu Lười đây màaa🥰
Cậu Lười
Cậu Lười Cấp 4
Vũ KevinĐúng thế, là t đây :>
nguyễn ranga
nguyễn ranga Cấp 4
Cậu Lười ulatroi bô thu  ba akemo
Cậu Lười
Cậu Lười Cấp 4
nguyễn rangaHehe emo
Ăn mày
Ăn mày Cấp 4
Đồ ăn ít vl ko đủ t nhét kẻ răng emo
Takumi
Takumi Cấp 4
Ăn mày đối với 1 người bình thường thì một miếng steak như thế đủ để no r đấy
Ăn mày
Ăn mày Cấp 4
TakumiĂn no xong vô pc ngồi chơi tí đã thấy đói emo
White Dragon
White Dragon Cấp 4
Con cả nhát gan tự ti quá, xem ra bà vợ thứ cao tay hơn bà vợ cả rồiemo
Admin nettruyen
Admin nettruyen Cấp 5
White DragonChen dc chân vào lm vk thứ thì phải hơn chứ :))
Vion
Vion Cấp 4
Giờ mới để ý, có ai thấy giống Asta ko :)))
txomcuongduy
txomcuongduy Cấp 3
VionỪ nhờ mà ko thg này iq với battle iq cao hơn thg kia
Vion
Vion Cấp 4
txomcuongduyemo
Nanh Furnir
Nanh Furnir Cấp 4
Vionđều có tóc trắng này, vai u thịt bắp này :)
â
â Cấp 4
Vioncũng đang nghĩ vậy
Vion
Vion Cấp 4
â;))               
LAIWN
LAIWN Cấp 4
Nanh FurnirVà lùn :))
Nanh Furnir
Nanh Furnir Cấp 4
LAIWNmấy ông cơ bắp hay bị lùn lắm :>
Nhi
Nhi Cấp 4
Mấy đứa trong đây mới 13-14 mà tướng múp rụp vậy
Sama Nhat
Sama Nhat Cấp 3
Nhiẩu ghê bar
Nhi
Nhi Cấp 4
Sama Nhatemo
Eugene Đại Đế
Eugene Đại Đế Cấp 4
NhiAnh yêu Em
Ngo Thuan
Ngo Thuan Cấp 3
Tóc vàng giống trap vlemo
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 4
Ngo ThuanTrap là khác
Me
Me Cấp 4
Main chỉ có cái kiếp trước hơi phế vì méo có tài năng cao nhưng kiếp này thì nó cứ phải gọi là o dề
Asv Fgv
Asv Fgv Cấp 5
MePhế? Phế mà lại cùng anh hùng đồng hành đi giết quỷ vương được thì cả cái tg fantasy này ai cũng cắt đầu quỷ vương được cả
aaaaa
aaaaa Cấp 4
Meko phải main phế đâu trong team nó chỉ yếu hơn thằng vermouth thôi do main k nạp vip còn thằng kia vip max
a a
a a Cấp 4
MeDo main lười, trong 1 chap có nói kiếp trước nó lười kiếp này có cơ thể hậu duệ nên thúc ép đến cực hạn để nâng cao
The Lazy Clown
The Lazy Clown Cấp 4
MeBạn nói thật nực cười. Bạn nói nó phế nhưng đó là kém nhất đội anh hùng thôi chứ nó vẫn mạnh vl nhá
Rồng bé
Rồng bé Cấp 3
aaaaaNghe hợp lý emo
H
H Cấp 4
The Lazy ClownKém nhất đội đâu ba, nó chỉ sau thg vermouth thôi, do lười tập luyện nên kiếp này mới cố gắng thúc ép bản thân đến giới hạn
The Lazy Clown
The Lazy Clown Cấp 4
HỒ, cảm ơn nha. Tại tôi thấy nó cứ bị hạ thấp hơn mấy đứa kia nên nghĩ vậy. Xin lỗi nha
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 4
MeKiếp trước nó phế éo gì. Chỉ do cái tính hăng máu nên chết trước thôi
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 4
MeKiếp trước yếu hơn thằng đầu xí thôi
Minh
Minh Cấp 4
Kiếp trước main yếu nhất đám hay sao mn chứ nhìn qk khá thọt
Chí
Chí Cấp 4
Minhko phải đâu bn ạ đọc về sau thì main thì sức mạnh của kiếp trước gânf bằng thằng vermoth
___
___ Cấp 4
MinhMain kiếp trước chỉ thua vermouth do nó là thiên tài thôi
Minh
Minh Cấp 4
ChíUk cx chỉ gần bằng thôi chính main còn khẳng đinh Vermoth là quái vật nhưng kiếp này kiểu j cx hơn thôi
H
H Cấp 4
Minhko đọc lại đi trong đám đó nó nhận chỉ vermouth mới xứng làm đối thủ của nó mà
Minh
Minh Cấp 4
HThì nó lấy tk mạnh nhất làm đối thủ đơn giản vậy thôi nhiều đứa cx lấy tk mạnh nhất làm mục tiêu
Dũng Lê
Dũng Lê Cấp 4
Minhmạnh t2 nhóm
Minh
Minh Cấp 4
Dũng LêChx chắc cùng lắm trong nhóm ngang ngang nhau thôi và chỉ Vermouth nhỉnh hơn team
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 4
MinhÉo phải yếu nhất đâu, gần bằng ấy chứ
Nguyễn Mạnh
Nguyễn Mạnh Cấp 4
Thể loại main hơi tý đỏ mặt hay le lưỡi
VXV Việt
VXV Việt Cấp 4
Nguyễn MạnhNó diễn mà thằng lồn
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 4
Nguyễn MạnhThế muốn nó phải như mấy ông già à?
Nguyễn
Nguyễn Cấp 4
Dăm ba con game sao làm khó được main chứ
Bạch Kim Lăng
Bạch Kim Lăng Cấp 4
NguyễnMấy cái game muỗiemo
PI TIP
PI TIP Cấp 4
Nguyễnemo Vài ba củ cà rốt nhổ mấy hồi đưa của cải đỏ ra đây
Zzzzzzz
Zzzzzzz Cấp 4
Bạch Kim LăngMuỗi mà nhiều cũng hơi khổ đấy :))
Bạch Kim Lăng
Bạch Kim Lăng Cấp 4
Zzzzzzzemonhanh trí lấy vợt muỗi ra quạt mấy phát là hết
cản bước magaming
cản bước magaming Cấp 4
Mắ mệt nha đang zui mà gặp hai đỹ này t mà là thằng main cho tụi nó đăng xuất cho r mặt như chó mặt xệ