Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 1
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 2
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 3
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 4
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 5
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 6
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 7
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 8
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 9
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 10
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 11
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 12
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 13
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 14
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 15
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 16
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 17
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 18
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 19
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 20
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 21
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 22
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 23
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 24
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 25
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 26
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 27
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 28
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 29
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 30
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 31
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 32
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 33
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 34
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 35
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 36
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 37
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 38
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 39
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 40
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 41
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 42
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 43
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 44
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 45
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 46
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 47
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 48
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 49
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 50
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 51
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 52
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 53
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 54
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 55
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 56
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 57
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 58
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 59
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 60
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 61
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 62
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 63
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 64
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 65
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 66
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 67
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 68
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 69
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 70
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 71
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 72
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 73
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 74
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 75
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 76
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 77
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 78
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 79
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 80
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 81
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 82
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 83
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 84
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 85
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 86
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 87
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 88
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 89
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 90
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 91
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 92
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 93
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 94
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 95
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 96
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 97
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 98
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 99
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 100
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 101
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 102
Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng ở Học Đường chap 25 - Trang 103
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Nghiện Cà Phê Sữa
Nghiện Cà Phê Sữa Cấp 4
Tình tiết truyện dễ đoán vl, con chó này chắc sẽ lên mâm với mấy đồ nhắm khác nè
No simp
No simp Cấp 5
Nghiện Cà Phê Sữachứ sao đất nc đầy thịt chó mà lị
thí
thí Cấp 4
vì chú chó tui đồ sát cả gia đình sau này được gọi là jonh wick đệ nhị!!!emo
no one
no one Cấp 3
thídao của anh thật ra là 1 cây bút chì dùng máu và linh hồn để viết emo
Tui đang rãnh
Tui đang rãnh Cấp 5
thíDì với chú nó giết bố mẹ main nx
Wing
Wing Cấp 5
thíCon chó là 1 phần thôi
quan trọng là thằng già kia ngu nói ra là mình giết bố mẹ main nên main mới đồ sát
Thần mõm Đại đế
Thần mõm Đại đế Cấp 4
thíCay vì bị giết con chó trc mặt chỉ là 1 phần thôi bạn, bạn nghĩ tự nhiên 1 ngày bạn biết là chính cô chú nó làm nó thành Batman vì thg bố nó k cho chú nó mượn tiền bị đánh đập đập mỗi ngày, bị giết con chó trc mặt mình bạn nghĩ main có cayyyy k? =))
Trần Quang Lâm
Trần Quang Lâm Cấp 4
thíhợp líemo
Tam sinh
Tam sinh Cấp 4
thíCòn chó đó chỉ là 1 phần để kích phát main bị đối sử như thế cơ mà
k
k Cấp 4
emongầu
Huy Mê game
Huy Mê game Cấp 4
jonh wick đệ nhị :)))
Hhhhhhhhaa
Hhhhhhhhaa Cấp 4
Tuy xàm nhưng main ko phế là đc có chuyện máu me côi đỡ hơn ko\(゚ー゚\)
vcl
vcl Cấp 4
=)) cốt truyện dễ đoán vcl
Hot Boy
Hot Boy Cấp 4
Truyện bắt đầu xàm c main bắt đầu phế vãi nồi
Đừng rep cmt t pls
Đừng rep cmt t pls Cấp 4
Hot BoyPhế thì chưa nhưng xàm thì rồi
Nt
Nt Cấp 4
Đừng rep cmt t plsVâng có thể tui sẽ đoán thử tình tiết sau là con chó tạch và main giết mấy cha đó :v
KoKo Nut
KoKo Nut Cấp 3
NtKaka, chắc là thế rồi:D
Nguyễn Vy
Nguyễn Vy Cấp 4
NtDễ đoán quá luôn
Yeuraonvaichuong
Yeuraonvaichuong Cấp 4
Nữa đuyyyyyy
D
D Cấp 4
Và thế là đc 2 đĩa thụt chó thơm ngon và 2 cái xác :))
Thất Quái
Thất Quái Cấp 4
Nhìn chap này là biết số phận 2 người emo
 Dương
Dương Cấp 4
thêm 1 jonh wick
Mr Duck
Mr Duck Cấp 4
Cái nó thịt cầy 7 món rồi 😅
Há há há
Há há há Cấp 4
Edeya của main là cây bút chì thì tuyệt cmn vời luônemo
Tử Mộng
Tử Mộng Cấp 4
Há há háỦa tại sao lại là bút chì ??emo
Noname
Noname Cấp 4
Tử MộngJohn Wick á:)
Lam Phượng
Lam Phượng Cấp 4
Tử Mộngjonh wick giết ng bằng bút chì
Tử Mộng
Tử Mộng Cấp 4
Lam PhượngAh để mink tìm hiểu thêm🤣
Lmao
Lmao Cấp 5
Thế là jonh wick II được ra đời...
Ko te n
Ko te n Cấp 4
LmaoLà saoemo
D
D Cấp 4
LmaoĐụng ai k đụng đụng chó anh thì :
emoemoemo
Zenko
Zenko Cấp 4
Ko te nTrong phim jonh wick thì nv chính là 1 sát thủ thế giới ngầm đã nghĩ làm và đang có cuộc sống yên bình cùng chú chó của anh, tuy nhiên vào cái ngày anh đi đổ xăng thì gặp mấy đứa như trẻ trâu đòi mua xe này nhưng anh méo chịu, cuối cùng cho đến buổi tối hôm đó có người đột nhập ăn cắp xe và giết đi chú chó của anh và 1 điều quan trọng là chú chó đó là món quà của người vợ quá cố của anh, trong mấy đứa trẻ trâu đó lại có 1 đứa là con ông trùm thế giới ngầm và nó lại là chủ mưu của vụ cướp xe. Nên lúc đó Jonh wick đi giết thằng trùm luôn (cái này bạn nên xem phim đi, tôi chỉ nhớ man mán là vậy thôi). Từ đó hễ mà có nv nào có chú chó thân bị giết thì meme jonh wick hiện lên
Lmao
Lmao Cấp 5
ZenkoMà xàm cái khúc,ctrai boss ngầm mà đéo có tiền mua xe ._.
Ko tê
Ko tê Cấp 4
LmaoNó ko chịu bánemo
Zenko
Zenko Cấp 4
LmaoHình như là ko phải là không có, kiểu như thằng con trời đánh nó ko tìm đc xe nó ưng
Nguyễn Tâm
Nguyễn Tâm Cấp 4
Dfcgruhjjfjfj