Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 1
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 2
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 3
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 4
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 5
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 6
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 7
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 8
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 9
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 10
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 11
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 12
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 13
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 14
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 15
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 16
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 17
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 18
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 19
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 20
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 21
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 22
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 23
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 24
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 25
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 26
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 27
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 28
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 29
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 30
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 31
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 32
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 33
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 34
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 35
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 36
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 37
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 38
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 39
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 40
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 41
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 42
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 43
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 44
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 45
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 46
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 47
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 48
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 49
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 50
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 51
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 52
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 53
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 54
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 55
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 56
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 57
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 58
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 59
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 60
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 61
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 62
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 63
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 64
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 65
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 66
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 67
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 68
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 69
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 70
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 71
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 72
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 73
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 74
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 75
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 76
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 77
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 78
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 79
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 80
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 81
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 82
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 83
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 84
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 85
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 86
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 87
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 88
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 89
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 90
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 91
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 92
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 93
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 94
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 95
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 96
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 97
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 98
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 99
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 100
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 101
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 102
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 103
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 104
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 105
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 106
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 107
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 108
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 109
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 110
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 111
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 112
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 113
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 114
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 115
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 116
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 117
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 118
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 119
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 120
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 121
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 122
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 123
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 124
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 125
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 126
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 127
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 128
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 129
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 130
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 131
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 132
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 133
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 134
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 135
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 136
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 137
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 138
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 139
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 140
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 141
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 142
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 143
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 144
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 145
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 146
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 147
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 148
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 149
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 150
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 151
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 152
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 153
Du Hành Thời Gian Về Ngày Đầu Mạt Thế chap 1 - Trang 154
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Anya Đại Đế
Anya Đại Đế Cấp 5
Main hơi ngu, con tóc vàng là 1 trog nhug nhân tố nó biết rõ ở kiếp trc thì nên giữ lại để lợi dụng, đằng này giết luôn thì dòng thời gian sẽ sinh ra 1 nhân tố chưa rõ khác thế chỗ tóc vàng, từ đó mất kiểm soát
Toàn tri đọc giả
Toàn tri đọc giả Cấp 4
Art rất là nét
Thành Kaito
Thành Kaito Cấp 4
con tóc vàng còn sống chắc luôn :))) có mùi hào quang for`
Thá
Thá Cấp 4
Tóc vàng múp đẹp vl .thèm vãi giết phí quá
ỉa Lên Đầu Bọn Wibu
ỉa Lên Đầu Bọn Wibu Cấp 5
Đầu chap main này hơi lạ nha :)) mấy main rác mạt thế toàn harem main này nó lạ lắm :)
Marteri Yuli
Marteri Yuli Cấp 4
ỉa Lên Đầu Bọn Wibuemo đg v nó lạ lắmemo
Bao tram
Bao tram Cấp 4
Thấy con đĩ kia chết , zừa lòng t lắm emo
Popoi
Popoi Cấp 5
Nếu tận thế xảy ra và có 1 thằng vừa giết zom vừa cười. Thì dù phải buscu nó tau cũng phải theo emo
Tà Dâm
Tà Dâm Cấp 3
PopoiChí lí emo
Hadu
Hadu Cấp 4
Popoit với mày mỗi thằng 1 bên nhé emo
Hh
Hh Cấp 4
PopoiT nữaa, dù có bẩn đi nữa
Bendy
Bendy Cấp 5
PopoiCó líemo
Ehee
Ehee Cấp 3
PopoiLạy mấy ông
Tiê
Tiê Cấp 4
Popoihồi quy giả, cố ăn bám đến cuối cùng emo
Marteri Yuli
Marteri Yuli Cấp 4
Popoiemo
Marteri Yuli
Marteri Yuli Cấp 4
Haduemo
Marteri Yuli
Marteri Yuli Cấp 4
Hhemo
Marteri Yuli
Marteri Yuli Cấp 4
Tiêemo
FBI
FBI Cấp 4
oh main kiếp trước cụt Tay phải nên phải thuận Tay trái và kếp này Anh thuận Tay phải để bù đắp :)))
logker
logker Cấp 4
10 điểm xử lí :v
Yêu nữ cuồng loli
Yêu nữ cuồng loli Cấp 4
Ảnh bìa cuối là của truyện nào thế mọi người? emo
Ảo mà Lazada
Ảo mà Lazada Cấp 3
Yêu nữ cuồng loliTa chính là không theo sáo lộ ra bài
duy
duy Cấp 4
Yêu nữ cuồng loliTa không theo sáo lộ ra bài , tầm chap 40 hoặc hơn mới tới ảnh đó
Yêu nữ cuồng loli
Yêu nữ cuồng loli Cấp 4
Ảo mà LazadaCảm ơn bạn nhé emo
Yêu nữ cuồng loli
Yêu nữ cuồng loli Cấp 4
duyCảm ơn bạn nhaemo
Rượu Thần
Rượu Thần Cấp 4
truyện trung mà sal để tag manhwa :v
Rượu Thần
Rượu Thần Cấp 4
Rượu Thần*sao*     viết nhanh quá
t xn
t xn Cấp 4
Rượu Thầnnhiều khi tag ko đúng lắm v: có truyện manhua mà để manga kìa
Hh
Hh Cấp 4
t xnĂn cắp tr mà tag cx đéo đúg
Mè
Cấp 5
Woman ☕️🗿
Tư Đồ Nam
Tư Đồ Nam Cấp 4
sư tử bắt thỏ cũng phải dùng hết sức, thù đã kết xuống r, lại kiểu vừa giết vừa tha để lại họa ngầm thế này, sớm muộn th main này cũng ăn khổ thôi
Zo Ken
Zo Ken Cấp 4
Tư Đồ NamThù nào kết bro, bọn kia chỉ sợ thôi chứ bọn nó ko ghét, tại thg main chả làm gì bọn nó cả, với lại thg main cũng còn yếu, bọn kia cũng chưa chắc gì là thỏ.
Tư Đồ Nam
Tư Đồ Nam Cấp 4
Zo Kenk thấy th main ném con lớp trưởng ra ngoài cho zom, và nó còn sống ấy à, cuối chaps nó còn nhìn th main ánh mắt hận thù nữa đó
The simp Mọt truyện
The simp Mọt truyện Cấp 4
Tư Đồ NamCon kia mak còn sống nó quay lại dc sugar daddy nào bao nuôi thì lại đống dram
Aooi Aooi
Aooi Aooi Cấp 5
Tư Đồ NamNó còn sống đoạn nào vậy
khô
khô Cấp 4
Tư Đồ Namnó chết cmnr
Tư Đồ Nam
Tư Đồ Nam Cấp 4
khôcuối chaps 2
khô
khô Cấp 4
Tư Đồ Nammà k có cảnh đó thì ai cx nghĩ nó chết r thôi. main cx v.
đẩy ra cho zom cắn kiểu đó thì rất khó sống nổi.
chắc tại nó có auta 4` nên sống =))
One
One Cấp 4
Dume cứ tưởng truyện câm
Lã
Cấp 4
OneChap 0 là chap rv ba ơi
LSVCBSKDC
LSVCBSKDC Cấp 4
á đù main ngầu phếtemoemo