Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Iwin
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 1
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 2
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 3
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 4
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 5
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 6
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 7
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 8
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 9
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 10
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 11
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 12
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 13
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 14
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 15
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 16
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 17
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 18
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 19
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 20
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 21
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 22
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 23
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 24
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 25
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 26
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 27
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 28
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 29
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 30
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 31
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 32
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 33
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 34
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 35
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 36
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 37
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 38
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 39
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 40
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 41
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 42
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 43
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 44
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 45
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 46
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 47
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 48
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 49
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 50
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 51
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 52
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 53
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 54
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 55
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 56
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 57
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 58
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 59
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 60
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 61
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 62
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 63
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 64
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 65
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 66
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 67
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 68
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 69
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 70
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 71
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 72
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 73
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 74
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 75
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 76
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 77
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 78
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 79
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 80
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 81
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 82
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 83
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 84
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 85
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 86
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 87
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 88
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 89
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 90
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 91
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 92
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 93
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 94
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 95
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 96
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 97
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 98
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 99
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 100
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 101
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 102
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 103
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 104
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 105
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 106
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 107
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 108
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 109
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 110
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 111
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 112
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 113
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 114
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 115
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 116
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 117
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 118
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 119
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 120
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 121
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 122
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 123
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 124
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 125
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 126
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 2 - Trang 127
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Nguyen Hoai Nam
Nguyen Hoai Nam Cấp 4
truyện hay đấy
Lucifer Moningstar
Lucifer Moningstar Cấp 4
anh thik chu e r! Hay nayemo
mk
mk Cấp 4
nếu ko ham gái ko nu9 ko harem, main bá, mạnh, nguy hiểm thì duyệt hết
Haji Eri
Haji Eri Cấp 4
mkngười cùng sở thích đây r
thật ra thấy main này hơi chút tấu hề nhưng cũng khá ok
cầu xin ko có nữ9
Đừng tò mò
Đừng tò mò Cấp 4
"Ash mãi đen" tên đẹp quá emo
Đại Mẽo Hoàng Thượng
Đại Mẽo Hoàng Thượng Cấp 4
Ô ngầu đét luônemo
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 4
Main này cứng, được. Duyệt emo
Nguyễn Thịnh
Nguyễn Thịnh Cấp 4
phá đảo game tôi trở thành chó điên thủ thành lúc nào không hay
ko tê
ko tê Cấp 4
Nguyễn Thịnhcũng điên thiệt pháp sư hệ hỏa cho làm lá chắn là bt điên cỡ nào r
tenmoi
tenmoi Cấp 4
sao main thay đổi thái độ nhanh vậy, với cả như main biết rằng sẽ có hệ thống í , ảo vãi nhưng hayy
Phong Tôn Giả
Phong Tôn Giả Cấp 4
tenmoiĐiều đầu tiên của mấy tk xuyên không là tìm kí ức và gọi hệ thống thoi mấy cái đó cơ bản mà
Minh
Minh Cấp 4
Phong Tôn GiảCó đứa xuyên ko mà còn ko có qq j, ko hệ thống, ko buff, hệ cày chay vs não to
Mr Nobody
Mr Nobody Cấp 4
tenmoiThật ra phải nói là sao main diễn giỏi vậy :)
S I X
S I X Cấp 4
Ngoại trừ việc thg main hơi đụt ra thì mọi thứ đều ổn :))
_-_
_-_ Cấp 4
S I XĐây mới gọi là main nhà ngta nè
À thế à
À thế à Cấp 4
sao tự nhiên có chuột với bàn phím thế
nội đz Thầy ông
nội đz Thầy ông Cấp 4
À thế àĐang tưởng tượng lại lúc chơi nha emo
Thẩm Phán Tối Cao
Thẩm Phán Tối Cao Cấp 4
motip cuấn quá đcuu
Cáo Con
Cáo Con Cấp 4
Đứa cương cổ lên cải thì éo đâm lại đâm ẻm chi không thương hoa tiếc ngọc j cả
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 4
Cáo ConTrên chiến trận thì hoa ngọc cc
Arakagi Hitome
Arakagi Hitome Cấp 5
Cáo ConDù j cũng xuống mồ thì hoa vs chả ngọc nó bảo vệ mạng mình cái tính tiếp emo
Mè
Cấp 4
quả là thần kinh thì cũng có cái số của thần kinh
A Tra
A Tra Cấp 4
nên đổi tên truyện thành tôi trở thành thằng điên trong game thủ thànhemo
Minh Khiêm
Minh Khiêm Cấp 4
A TraChơi lớn vậy anh traiemo
Ntr hater
Ntr hater Cấp 4
Lucas nhìn như Proto Saber ấy