Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Iwin
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 1
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 2
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 3
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 4
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 5
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 6
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 7
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 8
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 9
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 10
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 11
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 12
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 13
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 14
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 15
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 16
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 17
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 18
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 19
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 20
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 21
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 22
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 23
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 24
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 25
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 26
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 27
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 28
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 29
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 30
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 31
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 32
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 33
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 34
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 35
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 36
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 37
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 38
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 39
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 40
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 41
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 42
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 43
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 44
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 45
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 46
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 47
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 48
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 49
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 50
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 51
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 52
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 53
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 54
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 55
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 56
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 57
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 58
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 59
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 60
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 61
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 62
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 63
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 64
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 65
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 66
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 67
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 68
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 69
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 70
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 71
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 72
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 73
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 74
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 75
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 76
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 77
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 78
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 79
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 80
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 81
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 82
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 83
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 84
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 85
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 86
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 87
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 88
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 89
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 90
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 91
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 92
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 93
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 94
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 95
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 96
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 97
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 98
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 99
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 100
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 101
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 102
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 103
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 104
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 105
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 106
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 107
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 108
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 109
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 110
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 111
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 112
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 113
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 114
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 115
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 116
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 117
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 118
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 119
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 120
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 121
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 122
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 123
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 124
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 125
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 126
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 127
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 128
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 129
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 130
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 131
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 132
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 133
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 134
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 135
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 136
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 137
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 138
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 139
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 140
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 141
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 142
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 143
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 144
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 145
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 146
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 147
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 148
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 149
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 150
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 151
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 152
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 153
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 154
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 155
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 156
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 157
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 158
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 159
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 160
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 161
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 162
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 163
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 164
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 165
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 166
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 167
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 168
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 169
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 1 - Trang 170
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Quả Rắm Bóp nát
Quả Rắm Bóp nát Cấp 3
emo
Huyền Vũ
Huyền Vũ Cấp 4
vì sao thằng main lại bị địtemo
- Tomo -
- Tomo - Cấp 4
Game ra mắt được 10 năm mới có 1 người chinh phục sao giống mở màn của anh 60 chap quá taemo
Tka
Tka Cấp 4
main kiểu: biết vậy khỏi phá đảo game:))
Ko ko một
Ko ko một Cấp 4
Là do truyện nó v hay sao mà mấy ông này xuyên ko qua game, cảm giác chân thật đến từng cọng lông v luôn mà mấy ổng cứ nghĩ mình đang nằm mơ là sao nhờemo
Nguyễn Nhân
Nguyễn Nhân Cấp 3
Thằng main bảo easy game
Hoang nguyen
Hoang nguyen Cấp 4
Nguyễn Nhân10 năm mới phá đảo thì hiểu khó cỡ nào rồi đó:))dù biết rõ đường đi nước bước nhưng đi nhầm 1 bước là chắc kiểu gì cũng chết nên mới 10 năm có thằng phá đảo:))
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 4
Nếu là t thì t nguyền cmnr thằng đưa t qua đây
love factt
love factt Cấp 4
Minh Hoangnguyền rủa nó bị ải chỉa suốt đời suốt kiếp=)
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 4
Và ae sẽ gầyemo
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 4
Kiến?????????????
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 4
Quả mặt hài vcemo
vui lòng nhập Tên
vui lòng nhập Tên Cấp 5
emo
Mr Nobody
Mr Nobody Cấp 4
May là chưa vào dark soul đấy :))
Mikon Ngô
Mikon Ngô Cấp 4
Mr NobodyVào đó thì ối giồi oiiemo
Ko ko một
Ko ko một Cấp 4
Mr NobodyNếu v thì tự sát mịa đi cho nó lành
Nhận xét
Nhận xét Cấp 4
Mr NobodyVào đó mà ko chết mạng nào và phá đảo được game chắc thành huyền cmn thoại luôn quá
Yuriizthebest
Yuriizthebest Cấp 4
Mr NobodyVào dark soul xong nó lại cởi truồng đánh boss no damaged xong phá đảo said game dể như đbrr thì cười ẻ
Hoang nguyen
Hoang nguyen Cấp 4
Mr NobodyThế nó có 10 năm có 1 thằng phá đảo đc ko:))
Độc Cổ Ma Tiên
Độc Cổ Ma Tiên Cấp 4
bộ này giống bộ quốc vương vạn tuế
ANDBSNAKS
ANDBSNAKS Cấp 4
Chết là đc xuyên 0 đấy ae
Chuột Lồn
Chuột Lồn Cấp 5
Chọn sai nền văn minh r